Skupština USK
Poslanici u Skupštini USK (2014. - 2018.)
Skupština USK

Predsjedavaju?i Skupštine USK:


Nijaz Huši? (SDA)


Zamjenici predsjedvaju?eg Skupštine USK:

Mladen Loni? (SDP)
Mirvet Beganovi? (Laburisti?ka stranka)

Klub SDA:

Samir Veladži? - predsjednik Kluba
Mehmed Mahmi?
Nisvet Jusi?
Edin Bašagi?
Ahmet Egrli?
Samir Muminovi?
Damir Hodži?
Sanel Mahi?
Asmir ?ufurovi?

Klub ASDA:

Rasim Paji? - predsjednik Kluba
Munir Durakovi?
Hajrudin Halilovi?
Admir Hadžipaši?
Samir Abazovi?
Safet Veladži?

Klub DF:

Farko Hodži? - predsjednik Kluba
Sanil Hasi?
Nedima Zuli?
Ekrem Proši?

Klub SDP:

Albin Musli? - predsjednik Kluba
Željko Mirkovi?
Amir Muri?

Klub SBB:

Nijaz Kadiri? - predsjednik Kluba
Merisa Šuši?
Admir Mušanovi?

Laburisti?ka stranka:

Rasim Kantarevi? - predsjednik Kluba

DNZ:

Kenan Keserovi?

Adsense