Op?e informacije
Op?ina Bu�im
Prema istoku se pru�aju ?ava i Dobro Selo uz regionalni put Bu�im-Otoka-Bosanska Krupa, odnosno Otoka-Bosanski Novi. Osim toga Bu�im je povezan sa Biha?em i Banja Lukom.
Op?e informacije

Stanovni�tvo: 20.000
Povr�ina: 129 km²
Gusto?a: 155 stanovnika na km²
Pozivni broj: (+387) 37
Po�tanski broj: 77 245
Na?elnik: Zikrija Duraković
Telefon: 037/410-030
Web stranica: http://www.opcinabuzim.ba/
 
Bu�im je manje naseljeno mjesto i sredi�te op?ine na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Granici sa op?inama Bosanska Krupa (na istoku), Cazin (na jugu), Velika Kladu�a (na zapadu i sjeveru), te sa Republikom Hrvatskom (na sjeveroistoku). Podru?je op?ine je uglavnom brdovito.

Op?ina Bu�im zauzima povr�inu od 129 km2 i u njoj �ivi 20.000 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi oko 150 stanovnika na km2, �to je po ovom kriteriju svrstava u sami vrh Dr�ave Bosne Hercegovine (BiH je prema popisu iz 1991. godine imala gustinu naseljenosti 80,5 stanovnika na km2). Dana�nje podru?je op?ine ?ini 14 mjesnih zajednica: Bu�im, administrativno, privredno, kulturno-obrazovno i urbano sredi�te sa Mje�ovitom srednjom �kolom "Hasan Musi?-Musa" i osmogodi�njom �kolom "12. septembar", Konjodor sa osmogodi�njom �kolom "Suljo Mirvi?", Cava sa osmogodi�njom skolom "Mirsad Salki?-D�aja", Varo�ka Rijeka sa osmogodi�njom �kolom "Lotos i ljiljan", te mjesne zajednice Vrhovska, Lubarda, Elkasova Rijeka, Zaradostovo, Bu?evci, Mrazovac, Rado? i Brigovi sa ?etverorazrednim osnovnim �kolama, a mjesne zajednice Bag i Jusufovi?a Most su bez osnovne �kole.
 
Naseljena mjesta u op?ini nalaze se na nadmorskoj visini od 180-400 metara. Po nadmorskoj visini isti?u se: Rado? 630 metara, ?orkova?a 603 metra, Konjodor (Kaukovi?a brdo) 476 metara, Veliko brdo 464 metra, Lubarda 420 metara, ?ajino brdo 352 metra. Bu�im je povezan sa svim susjednim op?inama i Biha?em kao regionalnim centrom i sjedi�tem Unsko-sanskog kantona.

Prema istoku se pru�aju ?ava i Dobro Selo uz regionalni put Bu�im-Otoka-Bosanska Krupa, odnosno Otoka-Bosanski Novi. Osim toga Bu�im je povezan sa Biha?em i Banja Lukom. Pravac prema jugu vodi preko Konjodora za Cazin i dalje prema Biha?u, a pravac prema Dvoru na Uni vodi preko Zaradostova i Bu?evaca. Pravac prema zapadu ide preko Lubarde-Pa�in Broda-Todorova do Velike Kladu�e (na zapad). Pravac Bu�im-Varo�ka Rijeka-Radi?a Most-Vrnogra?-Velika Kladu�a i dalje prema Zagrebu, odnosno Radi?a Most-Bosanska Bojna-Glina-Zagreb.Pravac Bu�im-Varo�ka Rijeka-Abdi?i-?aglica-Crvarevac-Vrnogra?-Velika Kladu�a takoder vodi do Zagreba. Povr�ina op?ine 130 km2.
 
Turizam u Bu�imu je veoma raznolik. Iako nemaju rijeku, Bu�imljani su ponosni na izvor ljekovite vode - Svetinja. Izvor se nalazi 12 km isto?no od Bu�ima, nadomak starog grada Cavnika. Voda po?inje da te?e u odre?eno vrijeme svake godine oko podne, obicno 6. maja, te se ta ista voda zahvata sa tog izvora i nakon 24 sata upotrebljava za lije?enje vida. Ako odlu?ite da vikend provedete na Ibret izvoru - Svetinja, tom naj?udnijem prirodnom fenomenu u Bosni i Hercegovini, u okru�enju autenti?nog prirodnog ambijenta, do�ivjet ?ete ne�to sasvim novo, a va� aktivni odmor bice potpun. Od svega ovog Bu�imljani su izgradili kult autenti?ne bosanske duhovnosti koja izra�avanje u svojoj kuturi stalno dovodi u harmoni?ni sklad sa prirodom.

Što se ti?e rijeka i jezera op?ina Bu�im s okolinom bogata je povr�inskim i podzemnim vodama, isto je oslovljeno geolo�kim sastavom zemlji�ta i klimatskim faktorima. Tako?er na podru?ju op?ine je stvorena vje�ta?ka akumulacija koja predstavlja "zelenu oazu" i ista je poribljena sa ribom – �aran-. Ima funkciju riborevira kao zona za rekreaciju, kupanja (pogodnost vo�nje ?amcem), tzv. «bu�imsko jezero".
 
Na podru?ju MZ El. Rijeka i ?ava postoje jo� dobro neistra�ene pe?ine.

Adsense