Op?e informacije
Op?ina Velika Kladu�a
Po posljednjem slu�benom popisu stanovni�tva iz 1991. godine, op?ina Velika Kladu�a imala je 52.908 stanovnika, raspore?enih u 49 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma op?ina Velika Kladu�a, u cjelini, u�la je u sastav Federacije BiH.
Op?e informacije

Stanovni�tvo: 44.350
Povr�ina: 331,55 km²
Gusto?a: 134 stanovnika na km²
Pozivni broj: + 387 37

Po�tanski broj: 77230

Načelnik: Fikret Abdić
Telefon: 037/770-025
Web stranica: http://www.velikakladusa.gov.ba/
 
Velika Kladu�a je grad i sredi�te op?ine na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. S ju�ne strane grani?i sa op?inama Unsko-sanskog kantona Bu�im i Cazin, a sa zapada, sjevera i istoka Republikom Hrvatskom, odnosno op?inama Cetingrad, Vojni?, Topusko, Glina i Dvor na Uni. U op?ini je 1991. �ivjelo 52.908 stanovnika, dok teritorija op?ine iznosi 331,55 km², �to velikokladu�ku op?inu uvr�tava u najgu�?e naseljene prostore Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da danas op?ina ima oko 46.561 stanovnika[3].

Administrativno je teritorij op?ine podijeljen na 14 mjesnih zajednica. Geoprometni polo�aj Velika Kladu�a je veoma zna?ajan za njeno stanovni�tvo, za Unsko-sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Mnogi je nazivaju "kapijom Bosne". Njenim teritorijem prolazi magistralni put M4-2 koji je povezan sa sredi�tem Kantona na jugu, a na sjeveru sa privrednim sredi�tima u Hrvatskoj. Zemlji�te op?ine Velika Kladu�a predstavlja jedan od najva�nijih ?inilaca u razvoju op?ine s obzirom na geografski polo�aj, klimatske i hidrolo�ke prilike, geolo�ke i pedolo�ke karakteristike. Od ukupne povr�ine zemlji�ta najve?i procenat predstavlja poljoprivredno zemlji�te - 22.375 hektara ili 67,48 % ukupne teritorije.

Ranih 1980-tih godina Velika Kladu�a je ostvarila najve?i privredni procvat u historiji svog postojanja. U tom vremenu ostvaren je ravnomjerni privredni razvoj op?ine kao cjeline, jer su prakti?no na podru?ju svake mjesne zajednice izgra?eni privredni kapaciteti poljoprivredno-prehrambenog kombinata "Agrokomerc" d.d. sa respektabilnom biolo�kom, poljoprivrednom i prera?iva?kom proizvodnjom.

Prepoznatljivosti Velike Kladu�e svakako su doprinijeli i "Saniteks" d.d. u tekstilnoj industriji i "Grupex" d.d. u gra?evinarstvu i proizvodnji betonskih konstrukcija. Do sada izvr�enim geolo�kim istra�ivanjima utvr?ene su pojave i le�i�ta nemetalnih i metalnih mineralnih sirovina. Od nemetalnih mineralnih sirovina zna?ajnija su nalazi�te barita (intenzivna eksploatacija od 1948. godine), kre?njaka i dolomita. Metalne mineralne sirovine su nedovoljno istra�ene i eksplatisane na podru?ju op?ine, iako se procjenjuje da se le�i�ta mangana na ovom podru?ju mogu svrstati me?u najve?a u Evropi.[citat potreban] Za privredu op?ine nisu zanemarljiva ni ostala prirodna bogatstva kojima ovo podru?je obiluje: teku?e i termalne vode, 9.057 hektara �umskog zemlji�ta pokrivenog mje�ovitim �umama bukve, hrasta kitnjaka i pitomog kestena.
 
Po posljednjem slu�benom popisu stanovni�tva iz 1991. godine, op?ina Velika Kladu�a imala je 52.908 stanovnika, raspore?enih u 49 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma op?ina Velika Kladu�a, u cjelini, u�la je u sastav Federacije BiH.
 
Putnu mre�u op?ine ?ine magistralni put M-4.2 du�ine 16,6 km, regionalni putevi du�ine 79 km i lokalni putevi du�ine 103 km. Regionalni putevi su asfaltirani 70 % i lokalni 52 % ukupne du�ine. Teritorij op?ine je sa svim grani?nim op?inama (USK-a i RH) povezan asfaltnim putnim pravcima. U poratnim godinama intenzivno se radi na asfaltiranju lokalnih putnih pravaca anga�iranjem finansijskih sredstava Op?inskog fonda za komunalne djelatnosti Op?ine, bud�eta USK-a i lokalnog stanovni�tva. Elektroenergetski objekti na podru?ju op?ine uklju?eni su u jedinstven elektroenergetski sistem BiH i napajaju se preko mjesne TS 110/35/10 KW koja je antenski priklju?ena na 110 KW Biha? - Cazin - Velika Kladu�a. Na podru?ju op?ine ima vi�e od 140 distributivnih TS koje obezbje?uju preko niskonaponske mre�e du�ine oko 850 km preko 9.000 doma?instva, industrijska postrojenja i ostale kapacitete op?ine. Sva doma?instva na podru?ju op?ine su elektrificirana. Telefonska - fiksna mre�a pokriva gotovo cjelokupnu teritoriju op?ine. Digitalna centrala sa preko 10.000 telefonskih priklju?aka, uz podru?ne telefonske centrale u zaonalnim centrima op?ine, mo�e zadovoljiti potrebe svih doma?instava, industrije, uslu�nih djelatnosti, javnih ustanova i ostalih pravnih lica na podru?ju op?ine Velika Kladu�a. Pored toga stanovni�tvu op?ine je dostupna mre�a mobilne telefonije (GSM, BH Telecom). Radio televizijski signali FTV, TV USK, HRT, TV Banja Luka i TV Slovenije pokrivaju podru?je op?ine. Pored dobre pokrivenosti sa vi�e radio - mre�a, op?ina ima lokalnu Radio stanicu Velika Kladu�a, veoma slu�anu i cijenjenu kod gra?ana Velike Kladu�e.

Adsense