Prelazak na elektronsku dostavu
Izmjene i dopune dnevnog reda XXXI sjednice Skupštine USK-a (dostupni materijali)
Prelazak na elektronsku dostavu

Na osnovu zaklju?ka Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona, poslanici u Skupštini ?e u narednom periodu elektronski preuzimati materijale koji ?e se razmatrati na sjednicama Skupštine Unsko-sanskog.

Na osnovu ?lana 46. stav 1. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04),


S a z i v a m

XXXI sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u UTORAK, 22.01.2013. godine s po?etkom rada 10:00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.A.Đerzeleza br.6.


Za sjednicu predlažem slijede?i


D N E V N I    R E D


1.    Poslani?ka pitanja

2.    Izvod iz zapisnika sa XXX redovne i IV vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona  (PREUZMI MATERIJAL)  

(PREUZMI MATERIJAL)

3.    Izbor i imenovanja

4.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim inspekcijama Unsko-sanskog kantona (PREUZMI MATERIJAL)

5.    Prijedlog Zakona o zaštiti od buke (PREUZMI MATERIJAL)

6.    Nacrt Zakona o pla?ama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona (PREUZMI MATERIJAL)

7.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaklju?ivanje ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Me?unarodnim monetarnim fondom (PREUZMI MATERIJAL)

8.    Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na tekst Pravila JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ (PREUZMI MATERIJAL)

9.    Prijedlog Odluke o proglašenju javnog interesa za radom odgojno-obrazovne ustanove Sustav katoli?kih škola „Škola za Evropu“ KŠC „Ivan Pavao II“ Biha? (PREUZMI MATERIJAL)

10.    Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu kulturnog naslije?a za 2011. godinu (PREUZMI MATERIJAL)

11.    Informacija o realizaciiji Programa rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu (PREUZMI MATERIJAL)

 

 

Obavijest o radnim tijelima, te sazivi radnih tijela dostupni su na linku: PREUZMI.

Adsense