XVI sjednica
16. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa esnaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XVI sjednica

Poslanica Elvira Abdi? Jelenovi?:

"Dobar dan. Pozdravljam sve nazo?ne. Ja ?u predati svoje pitanje u pisanoj formi. Da?u kratko obrazloenje pitanja koje upu?ujem Vladi USK-a i Vladi Federacije a ti?e se poduze?a Agrokomerc Velika Kladua i najavljenog programa sanacije odnosno programa mjera koje su najavljene u drugom mjesecu 2011.godine. Na sastanku u estom mjesecu 2011 koji je odran u Biha?u zaklju?eno je da se treba formirati strateki tim, to je jedan u nizu stratekih timova koji nije polu?io nita, ne znamo ni da li je formiran, ali sam iskoristila svoje poslani?ko pravo, postavila pitanje i dobila odgovor od ministra energetike i rudarstva da se je sa svim tim aktivnostima neto kasnilo. Odgovor sam dobila u sedmom mjesecu. Cijenim da je evo prolo ve? dovoljno mjeseci od tih eufori?nih obe?anja pa bih molila Vladu i jednu i drugu da mi odgovori pisano na pitanje gdje moemo pro?itati o programu mjera sanacije poduze?a Agrokomerc obzirom da se je Vlada proglasila vlasnikom i duna je takve programe da objavljuje i predo?i javnosti. I drugo pitanje je koji su konkretni koraci poduzeti u revitalizaciji proizvodnje obzirom da bi to u jednom proizvodnom drutvu trebala biti prva mjera. Moje pitanje je konkretnije nego cijelo ovo obrazloenje i molim da ga Skuptina ovako proslijedi Vladi i jednoj i drugoj. Zahvaljujem."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, uvaeni Premijeru, ministri u Vladi USK, predstavnici medija, dragi gosti, kolege poslanici. Prije nego to postavim moje poslani?ko pitanje elim susjednoj nam Republici Hrvatskoj ?estitati Kukuriku koaliciji predvo?enoj SDP-om koja je pobijedila na proteklim izborima i uz nadu da oni ne?e koalirati sa nacionalnim strankama. Moje prvo poslani?ko pitanje odnosi se naalost, gospodin moj uvaeni kolega Asim Kamber nije tu, upu?eno je njemu. Jedne prilike kada je formirana moja politi?ka opcija SBB on je u jednoj novini kojoj je prestao izlaziti tira izjavio doslovce citiram“ Poje?u ovaj plajvaz ako SBB u Sanskom Mostu osvoji 2% glasova“. SBB je u Sanskom Mostu osvojio blizu 20% glasova pa je s toga moje pitanje kada ?e gospodin Kamber pojesti taj plajvaz poto se zna da je on odgovorna osoba i da bi se trebao ponaati sukladno onome to je rekao."

Poslanik Farko Hodi?- Hoda:

"Potovane kolegice i kolege, uvaena Vlado, gosti sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Pridruujem se ?estitkama na pobjedi Kukuriku koalicije u Hrvatskoj. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje, zamolili su me mjetani MZ Brekovica a to je ve? ovdje spominjano u ovoj Skuptini, naime u blizini njihovog mjesnog groblja nalazi se sto?no groblje sa podru?ja op?ine Cazin. Ja traim od nadlenih organa da ovo ispitaju da li ba tu treba da bude sto?no groblje i da preduzmu odre?ene mjere naro?ito ako je ukop nelegalan. To se isto odnosi i na sto?no groblje koje je nelegalno a nalazi se u Gornjoj Gati ili kako mi ovdje kaemo Srpskoj Gati. I drugo pitanje postavio bih, uputio bih ga prije svega ministarstvu pravosu?a i ostalima koji se nalaze u ovom pitanju. Naime prilikom raspisivanja konkursa razno raznih pa tamo trae se odre?eni uslovi, odre?ena dokumenta. ale se ljudi da moraju potroiti na odre?eni konkurs izme?u 80 i 100 KM. Pa ?ak u nekim konkursima to je ja mislim nezakonski trai se ljekasko uvjerenje. Ja molim ministarstvo ili nadleni organ da mi odgovori da li se moe nekom uredbom ili ne?im to regulisati jer stvarno je nepotrebno da mi dokazujemo putem ?etiri dokumenta jesmo li mi bosanci ili hercegovci ili nismo. Hvala."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Prvo poslani?ko pitanje upu?ujem upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja USK i ministru zdravstva USK. Na osnovu kojih pokazatelja i analiza je izvreno pove?anje premije na dodatno zdravstveno osiguranje sa dosadanjih 15 KM na 25 KM odnosno pove?anje za 70% u odnosu na dosadanji iznos premije. Zbog velikog nezadovoljstva naih gra?ana usvojenom odlukom upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja kojom pove?avaju premiju sa 15 KM na 25 KM traimo da upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja obrazloi i dostavi razloge zbog kojih je donio takvu odluku. Sporna odluka je u suprotnosti sa tek usvojenom strategijom razvoja zdravstva USK jer prilikom usvajanja iste nigdje i nitko nije naveo niti naglasio da ?e do?i do pove?anja premije dodatnog zdravstvenog osiguranja te s toga traimo da se i ministar zdravstva o?ituje o za nas nepravednoj i neopravdanoj odluci upravnog odbora ZZO-a. Drugo poslani?ko pitanje upu?ujem Vladi USK i JP Vodovod i kanalizacija op?ine Biha?. Poslani?ko pitanje glasi u kojoj fazi je izgradnja vodovoda Oraac- Grad, koji su problemi u realizaciji tog projekta te u kojem roku ?e gra?ani Oraca dobiti vodu za pi?e. Kratko obrazoloenje, Klub poslanika A-sda obratila se grupa gra?ana iz Oraca koji trae informaciju o razlogu prestanka izgradnje vodovoda Oraac- Grad, trae informaciju u kojoj fazi je izgradnja ovog vodovodnog sistema s obzirom da je amandmanima Skuptina USK obezbijedila potrebna financijska sredstva za izgradnju predmetnog vodovoda te da je ve?i dio radova na ovom vodovodnom sistemu izveden. Gra?ani trae informaciju koliko je potroeno financijskih sredstava, koji su problemi u izgradnji vodovoda te rok kada ?e gra?ani Oraca dobiti vodu za pi?e. Hvala."

Poslanik Ismet Doli?:

"Pozdravljam sve u?esnike u radu dananje Skuptine kao i goste odnosno sluatelje i gledatelje kantonalne RTV. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanje je za Federalnu upravu za ceste pa bih molio skuptinsku slubu da to proslijedi a ono glasi- kada ?e i ho?e li biti izvrena rekonstrukcija magistralne ceste M 4 ili bolje re?i dravne ceste koja po?inje sa grani?nim prijelazom Maljevac i traje do Biha?a odnosno kada ?e biti njena rekonstrukcija na potezu od srednje kole u Velikoj Kladui do grani?nog prijelaza. Naime ovo je dravna cesta i samim tim ?im se pre?e grani?ni prijelaz ona se mora upotrijebiti, ona je u takvom stanju da uop?e se ne razlikuje kolovozna traka od onog nekog nogostupa jer je sve uniteno. To je prosto sramota i svi oni koji u?u i koji vide to steknu dojam veoma lo  naravno o dravi BiH. Vjerujte da je ona u takvom stanju da bi ?ak neke Afri?ke drave mogle konkurirati Somalija ili Etiopija od kojih su ceste loije. U tom kontekstu bih volio da ova uprava odgovori kad ?e i u tom kontekstu jo bih postavio jedno podpitanje a ono glasi kada ?e biti napravljeni nogostupi u nekim naseljima kao to su Polje, Barake, Mala kladua. To su oni mali nogostupi koji idu u centru naselja gdje su kole ili neki drugi objekti posebno kada se zna da su isti takvi nogostupi napravljeni u Kajtezima, Pe?igradu, Skokovima, na Ostrocu itd. I moje drugo zastupni?ko pitanje je za Kantonalnu inspekciju moda za direktora gospodina Juki?a a ono glasi da li je inspekcija ili neki inspektorat dobila dojave da iza?e na teren u Malu Kladuu gdje se nalazi bazen Mala Kladua. Naime ovaj bazen je izgra?en prije 25 ili neto vie godina i on je ve? due vremena u najmu jedne privatne firme. Na tom bazenu su napravljeni odre?eni objekti pretpostavljam bez dozvole pa to je poziv moda za gra?evinsku inspekciju a ovih dana je neto rueno jer neko nekome neto nije platio tako da je poslije toga ostala jedna strana ruevina. A ono to je najgore da su sva stabla ukrasna koja su tu posa?ena prije 20 i vie godina jednostavno porezana. ?ak je ovih dana bio bager i vadio je korijenje i pokupio to korijenje i odvezao na nepoznatu lokaciju. Eventualno kada bi dola neka inspekcija da se provjeri, da se dokae da ustvari nikada tu nije ni postojalo drve?e. Zahvaljujem se."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Potovani Predsjedavaju?i, poslanici u Skuptini, ministri u Vladi USK, predstavnici kantonalnih institucija, predstavnici sindikata, nevladinih organizacija koristim priliku da vas selamim i pozdravim. Ja prije nego to postavim svoja dva poslani?ka pitanja moram da kaem Predsjedavaju?i da sam ja nezadovoljan sa odgovorima koje sam dobio na svoje postavljeno pitanje vezano za dislokaciju spomen obiljeja u Cazinu i izgradnju krunog toka. Ja sam takav odgovor dobio od ovih institucija da je pitanje bilo nejasno, ja sam bio vrlo jasan i traio sam od MUP-a USK i tuilatva da pokrenu istragu o dokumentu koji je potpisao SDA ministar Samir Kaplan i direktorica Zavoda za zatitu spomenika Dijana Mi?i? koji su u svo aktu lano tvrdili da se radi o spomeniku koji je zati?en na listi spomenika dok glavni urbanisti?ki federalni inspektor tvrdi da se ne radi o takvom spomeniku pa me interesira i traim od tuilatva USK i MUP-a USK da pokrenu istragu i utvrde ko lae a ko istinu govori zna?i da se pokrene odgovornost i ja ?u u prilog ovog priloiti i dopunu svojim pitanjima s obzirom da sam nezadovoljan s tim odgovorima koje sam dobio, zna?i da tuilatvo i MUP provedu istragu o ova dva dokumenta i da utvrde ko je odgovoran za lano svjedo?enje. Zna?i moram da kaem da smo na klupe dobili i informaciju od MUP-a koja insistira da tako?er ono to je ovim aktom navedeno pa ja molim i ja ?u ostaviti ta pitanja. Svoje prvo poslani?ko pitanje postavljam Premijeru USK. Potovani Premijeru gostuju?i u TV emisiji na slobodnoj i nezavisnoj TV USK uo?i dana dravnosti BiH iako niste imali vremena da prisustvujete polaganju cvije?a i da budete prisutni na sve?anoj sjednici Skuptine USK kako za Dan dravnosti tako ni za Dan nezavisnosti BiH izjavili ste u pomenutoj emisiji u vezi sa koncesijom i privatizacijom da je neko pokrao dokumentaciju, pokrao podatke, pocjepani i istrgani listovi i da prema tome ne moete utvrditi stvarno stanje u oblasti koncesija i privatizacije. Uvaeni Premijeru vi kao i ja vrlo dobro znate da je to to je u?injeno ako je u?injeno prestavlja izvrenje vie krivi?nih djela. S obzirom da vas li?no smatram odgovornim politi?arem smatram da ste ve? poduzeli odre?ene korake. Od vas traim da mene i ovu Skuptinu izvjestite ta ste po tom pitanju poduzeli i jeste li obavijestili nadlene institucije jer u suprotnom da to Premijer nije uradio predstavlja prekrivanje izvrenja krivi?nog djela to je kanjivo i to Premijer vrlo dobro zna. U vezi sa ovim ja pretpostavljam da je Premijer ve? poduzeo i izvjestio MUP i tuilatvo o izvrenom krivi?nom djelu pa traim da se ovo moje pitanje i njima proslijedi i da nas izvjeste u kojoj fazi je istraga u vezi sa gore navedenim ?injenicama o prekrivanju odnosno kra?i dokumentacije iz Vlade USK po pitanju koncesija i privatizacije."

Poslanik Dejan Duri?:

"Dame i gospodo sve vas srda?no pozdravljam. Moje poslani?ko pitanje sastoji se iz dva dijela i ide na dvije adrese ali su povezane Fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu i Direkcija za ceste USK. Prvi dio pitanja je kad ?e biti dovren put prema Sko?aju. Pripremni radovi su gotovi, makadamski put je ura?en me?utim u ovo doba godine ?esta su ote?enja to oteava komunikaciju a tamo ive stariji ljudi te u slu?aju bilo kakvog hitnog slu?aja treba puno vremena da hitna do?e a takvog ?ovjeka voziti u Biha? je rizi?no pa bih zamolio da se to to prije rijei. I drugi dio pitanja put od Golubi?a do Rip?a to je duina od 2 km koja uveliko skra?uje vrijeme putovanja izme?u ta dva mjesta a i da napomenem da je to u slu?aju bilo kakvog prekida saobra?aja na putnoj komunikaciji M 5 izme?u Biha?a i Pritoke jedina komunikacija Biha?a sa Sarajevom pa bi bilo isto dobro da se i taj dio to prije rijei."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, podpredsjednici, ministri, gosti, kolegice i kolege koristim priliku da vas pozdravim. Imam dva poslani?ka pitanja Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. Moje prvo pitanje je, ponavljam pitanje sa IV sjednice Skuptine USK, ko je i pod kojim uslovima vrio zamjenu zemljita u JP Unsko-sanske ume sa vodnim pojasom izvoritem potoka Pe?ina tj. rijeke Kladunice. ?ovjek koji je tamo naseljen tvrdi da je on zamijenio zemljite, ogradio, ogradio je vodni pojas, izvorite i mlinove koji se tamo nalaze. Traim da se na to pitanje napravi nalaz ako je zamijenuto da znamo da je zamijenuto jer gra?ani postavljaju pitanje. I moje drugo pitanje jeste u kojoj fazi je realizacija privatizacija bivih zadruga na prostoru USK. Kao to je poznato zadruge posjeduju u svojoj imovini objekte i zemljite. Zemljite je dravnog karaktera osim onoga kojeg su zadruge same registrirale kao svoje vlasnitvo. Ovom prilikom elim da pokrenem inicijativu Vlade USK da se navedeno zemljite u skladu sa zakonom stavi u proceduru dodjele ili kroz koncesiju ili kroz zakup to su nadlene op?ine i nadleno kantonalno ministarstvo. Ve? imamo iznajmljen zna?ajan dio povrina, ove povrine koje su vlasnitvo tih bivih zadruga nisu trenutno tretman i imaju puno problema ali to zemljite treba staviti u funkciju i mogao bi se ostvariti odre?en financijski efekat za USK. Hvala.

Poslanik Ekrem Proi?:

"Dame i gospodo sve vas srda?no pozdravljam. Ja tako?er kao ni gospodin Hadipai? nisam zadovoljan sa odgovorom na moje pitanje koje sam postavio MUP-u me?utim informisan sam da se vode odre?ene radnje po ovom pitanju pa ?u sa?ekati dok se to ne zavri i vjerovatno ?u tad dobiti potpun odgovor. Ja bih samo jo ovdje da upitam one koji su uklonili ova spomen obiljeja a slave 25. novembar kao Dan dravnosti, zahvaljuju?i kojima je drava BiH opstala i to je najvaniji datum u historiji BiH a upravo ovi ljudi ?iji spomenici su uklonjeni su stvarali takvu dravu. Nije li ih sramota slaviti dan drave a ukloniti spomenike ljudi od Nurije Pozderca i ostalih poginulih u II svjetskom ratu i tamo u nekakvu umu skloniti ga jer kau da su partizani volili umu pa su ih odnijeli u park u umu a Tito je volio pe?inu pa smo kod nekog bunkera odnijeli tamo. E takav je stav tih ljudi prema ovim naim ljudima i sugra?anima u Cazinu koji su stvarali tu dravu. Drugo pitanje postavio bih isto tako da se preispita jedan dokument koji je potpisao na?elnik op?ine sa predstavnicima patriotske lige odnosno grupom predstavnika po nekima nelegalnom gdje su oni prodali taj spomenik patriotske lige koji ima urednu dokumentaciju i potpisali nekakav sporazum sa na?elnikom da im na?elnik za to isplati 21 000 KM. Traim od MUP-a da preispita ovaj dokumenat i vidi ima li na?elnik tako pravo raspolagati sa sredstvima budetskih korisnika i na taj na?in kupovati ne?ija miljenja da bi se mogao ukloniti spomenik. Hvala."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Gospodine Predsjedavaju?i, ?lanovi Vlade, koleginice i kolege ja danas u biti ne elim postaviti poslani?ko pitanje nego na neki svojevrstan na?in pokrenuti jednu inicijativu a vezuje se za pripravnike dakle, vezuje se za volontere, vezuje se za one mlade ljude koji su zavrili fakultete i koji do dana dananjeg nisu uspjeli ostvariti nigdje niti pripravni?ki niti volonterski svoj sta pa elim postaviti pitanje Ministarstvu finansija i isto tako Premijeru postoji li mogu?nost da u narednom budetu se planiraju sredstva neto po sistemu kao to je to uradio Tuzlanski kanton da nekoliko stotina naih mladih visoko kvalificiranih ljudi odradi pripravni?ki ili volonterski sta u Vladi ili vladinim institucijama. Postavljam to zaista kao jedno goru?e pitanje jer njih veliki broj na naem kantonu a ako se uzme u obzir da u pojedinim op?inama primjerice u op?ini Cazin ako ne pripadate vladaju?oj Asda nemate anse da ostvarite bilo kakav pripravni?ki sta. I s druge strane predlaem ujedno ako do?e do realizacije toga da osnovni kriterij za odra?ivanje pripravni?kog staa bude samo vrijeme provedeno na birou rada i nita drugo nikakva politi?ka niti bilo kakva druga pripadnost. Hvala."

Poslanik Asim Kamber:

"Gospodo Predsjedavaju?i, kolegice i kolege, potovani predstavnici Vlade i gosti. Naime zamolio bih inistra zdravstva s obzirom da ulazimo u kampanju da moda ovdje i kola hitne pomo?i jer neki tako u?u sa nekakvom euforijom i nekakvim odijuzmom, naprasno da onda to ostavlja jedan lo dojam o cijeloj Skuptini. Naime ako ja mogu slobodno odgovoriti ja nikada nisam rekao da ?u pojesti plajvaz i napisao zbog Sanskog Mosta. I to ?ete jasno na?i i nije ni ovaj procenat ali to nema nikakve veze i to je bilo u kampanji i ne zamjeram mome kolegi i ja razumijem. Ali moje poslani?ko pitanje se odnosi ponovo na novine. Naime gospodin Safet Hrnjica je u sedmi?nim novinama 37 Plus objavio podatak koji je vezan za ovu Skuptinu i vezan je za 14. sjednicu koja je odrana 20.10.2011.godine kad smo razgovarali o planu i programu JP Unsko-sanske novine on je u tom tekstu evo ovdje ima i Dodik i Jovi?i? i ne?u spominjati ljude druge i imamo ja i kolega Kadi?, mi smo dakle sad tu s tim ljudima koji smo priznali neku odgovornost a ta odgovornost se odnosi na to da sam ja rekao da mi je ao to je smijenjen i to sam ja u?estvovao u smjeni Safeta Hrnjice. Ja odgovorno elim kazati za ovom govornicom da nikada to nisam kazao. Molim nadlenu slubu i moje pitanje se odnosi na nadlenu slubu da li sam ja rekao igdje i na ovoj sjednici koju citira gospodin Hrnjica ili bilo kada da sam, ja zapravo nisam ni smjenio gospodina Hrnjicu dakle to nije nadlenost ove Skuptine i da li sam ja to negdje rekao da jednostavno javnost zna da se gospodin Hrnjica vrlo ?esto, on to koristi kao sredstvo, kao motiv da onda otvara neke druge pri?e a on je otvorio pri?u da sam ja isti Jovi?i? i Dodik a ne spominje svog politi?kog efa koji ga ovdje do?ekuje i grli i ljubi a mene spominje. Dakle sutina je da ja nisam ni sa Dodikom ni na Kozari, ni ovdje u Biha?u ni u Palanci ni u Sanskom Mostu tri puta je dolazio nisam ni jeo janjetinu, ni sjedio, ni druio se, ni grlio , ja sam to uporno odbijao i vlast u Sanskom Mostu. I traim od Safeta Hrnjice da ne iznosi lai jer ?u biti prisiljen upotrijebiti sudski mehanizam da se zatitim od klevete. Hvala."


Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa selamim i pozdravljam. Evo imam obavezu na osnovu jednog poslani?kog pitanja koje je iznio kolega ovdje u Skuptini da i ja postavim neto sli?no a to pitanje se odnosi za vodovod za zaseok Oraac-Grad u MZ Oraac i odnosi se na to da se slaem da Vlada i op?ina Biha? daju informaciju o ovoj investiciji koju je pokrenula Vlada USK i op?ina Biha? u iznosu od oko 80 000 KM i odmah je re?eno da je to prvi dio posla koji treba odraditi za te ljude koji ive u vrlo tekim uslovima. Prvi dio projekta je predvi?no koritenje postoje?e kapitae izvo?enja linije po ?itavom zaseoku dok je u drugom dijelu trebalo zaseok Oraac i grad spojiti na vodovodnu mreu MZ Oraac za to je potrebno izdvojiti zna?ajna materijalna sredstva. Radi pojanjenja kolegi mjetani tog zaseoka zovu gra?ane a MZ Oraac i njeni gra?ani imaju kvalitetno rijeeno vodosnadbijevanje zahvaljuju?i Vladi USK pa moram re?i i SDA i ovoj koaliciji. Poto vrlo dobro znam za sve ove probleme pozivam sviju one koji vode brigu o ovim ljudima da odu da vide gdje oni ive i da pomognu da se u ovom budetu i svim ostalim budetima povede ra?una o ovim ljudima i tekim uslovima gdje oni  ive. Ja sam se trudio u svojim kapacitetima da ugodim tom narodu i oni znaju da sam to radio."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Uvaeno predsjednitvo, cijenjeni ministri, kolegice i kolege zastupnici. Ja sam prije dvije sjednice ministru privrede postavio pitanje vezano za rudnik mrkog uglja Kamengrad, jo uvijek nisam dobio odgovor. Moram re?i da se na tom rudokopu intenzivno vri eksploatacija mrkog uglja i da jo uvijek ne postoji ugovor niti je pokrenuta procedura o koncesiji, a obaveze po procjenama sadanje firme koje vre eksploataciju, odnosno rudnika mrkog uglja koji je dioni?ko drutvo, da oni po osnovu iskopanog uglja do sad duguju negdje od 300.000,00 do 500.00,00 maraka op?inskom budzetu. Mislim da bi se ministarstvo trebalo, komisija za koncesije i rudarski inspektor uklju?iti, jer ovom intenzivnom esploatacijom dolazi do naruavanja okolia. Paitanja odlaganja jalovine i pitanje snabdijevanja mjesnih zajednica sa izvorita koji se nalaze u neposrednoj blizini rudnika i uzurpacija odre?enog dijela privatnih posjeda. Gdje se ulazi u privatne posjede vre se iskopavanja bez prethodnih dogovora i ugovora sa vlasnicima parcela. Molio bih ministra zaista da se uklju?i jer se, procjena je da je u ovoj godini ve? eksploatirano negdje oko 50.000,00 tona."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo. Mene su zamolili predstavnici invalidnih udruenja, udruenje za borbu protiv e?erne bolesti dijabeti?ara USK-a i neka op?inska udruenja da postavim pitanje, mada su se oni obra?ali svim nadlenim institucijama u vezi njihovog loeg pravnog statusa, trenutnog pravnog statusa i materijalnog statusa. Naime, donoenjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom socijalne zatite civilnih rtava rata, zatite porodica sa djecom i tako dalje, dolo je do ukidanja i smanjenja ve? ste?enih prava invalidnih osoba, pa znamo da su prava ostala u pravu invalidne osobe sa 90 i vie procenata, a od 60 do 90 ostalo je bez svojih prava to je mimo standarda evropskih povelja o invalidnim osobama. Osim to su ostali bez prava i invalidne osobe od 90 i 100% su ostala bez odre?enih svojih primanja, a naloeno je da kantoni svojim propisima reguliu primanja i prava invalida, invalidnih osoba, od 60 pa vie posto. Kako to ni do dan danas nije rijeeno, oni predlau da se hitno krene sa izmjenom i dopunom zakona o socijalnoj zatiti i invalidnih osoba USK-a i da se donesu provedbeni akti, kojima ?e invalidne osobe dobiti svoja prava, prava na tu?u njegu, prava na nov?ana primanja i ostala prava koja ih sljeduju. Ja, oni isto pitanje postavljaju i viim nivoima, s obzirom da im niko nije pismeno vratio odgovor, niti je neto sli?no predloeno. Ja danas ?u i zvani?no ovaj njihov zahtjev uru?iti ministru zdravstva i o?ekujem da ?e on pokrenuti da se rijee ova pitanja da invalidne osobe dobiju svoja zasluena prava. Drugo pitanje, zamolili su me korisnici stambenih zgrada bora?kih populacija koje su izgradnji a nisu privedene namjeni, kada ?e kantonalne institucije izvriti svoju obavezu prema ovim institucijama da se zavre ove zgrade bora?kih populacija, prije svega u Cazinu i u Biha?u, kako bi borci mogli dobiti svoje stanarsko pravo, a ve? pla?aju kredite bankama. Zahvaljujem."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Ja mislim da ljekari to bolje znaju od mene o toj bolesti amnezija, to je teka bolest. Ja nikad ne pri?am aproksimativno niti transcedentno, a pogotovo citate, jo jednom ?u re?i. Tako sam i prijavio diskusiju, ja se slaem s Vama Predsjedavaju?i. Jo malo ?e nam Asim Kamber re?i kako on nije se hvalio da je javno da je sruio generala Mehmeda Alagi?a. "

Ministar privrede Hase Hajrulahovi?:

"Cijenjene dame i gospodo, poslanici, kolege ministri, predsjedavaju?i. Predsjedavaju?i oprostite Vas sam trebao staviti na prvo mjesto, me?utim s obzirom da sam elio brzo odgovoriti na postavljeno pitanje gospodina poslanika Kazi?a, mi smo se sa ovom problematikom ozbiljno bavili, prije nekoliko mjeseci mislim da je pet mjeseci, mi smo uputili zahtjev federalnom inspektoratu da obi?e ovaj rudnike, da na?ini izvjetaj. Po tom izvjetaju izme?u ostalog inspektor je naloio sklapanje konstitucionog ugovora sa ministarstvom. Oni su se uredno obratili munistarstvu, me?utim zbog odre?enih dokumenata koje ne posjeduje, ministarstvo nije moglo u?i u proces sklapanja ugovora, nego im je naloilo da u odre?enom vremenskom roku ispotuju zakonsku proceduru i oni su sad u tom postupku. Naalost po ovim, ako su ove ta?ne iskopane koli?ine, onda moram ponovo intervenisati prema federalnom inspektoratu i traiti dopunsko, odnosno dopunsku posjetu Sanskom Mosti i na takav na?in uozbiljiti ove ljude koji ?ini mi se imaju potrebe da se uozbilje u ovom svom poslu. Hvala."

Direktor ZZO-a Hamzabegovi?:

"Potovano radno predsjednitvo, cijenjeni poslanici, ?lanovi vlade. Ovdje je postavljeno pitanje oko visine premije 25 KM za ovu godinu i koji su razlozi rukovodili zavod, odnosno ministarstvo je naravno uklju?eno u oko svih ovih procedura, zbog ?ega je premija ove godine 25 KM. Naravno to je visina koju utvr?uje upravni odbor, a odluku o premiji je donijela skuptina USK-a. Vidite, premija od 15 KM nje nigdje nema u dravi, zna?i to je u tom iznosu od 15 KM, premija nigdje ne postoji. Drugo, svega ?etiri kantona imaju premiju zna?i kao na?in pla?anja participacije, zna?i to je Srednjo – Bosanski, to je Hercegova?ko – Neretvanski, Unsko – Sanski i Tuzlanski kanton. Evo recimo Hercegova?ko – Neretvanski ima premiju od 37 KM, Srednjo – Bosanski ima 30 KM. Mi bi sa ovih 25 KM opet bili zavod u Federaciji prakti?no koji je sa najmanjim iznosom premije. Sve one obaveze koje zavod predvi?a ove godine da ispuni prema zdravstvu uopte, prvenstveno prema gra?anima zna?i USK-a, odnosi se prvenstveno na ?injenicu da imamo proirenje esencijalne liste gdje zna?i sad sa nekih 85 oblika ?e biti negdje preko 145 lijekova koji su dosta skupi, zna?i da naravno sve to treba isfinansirati, samo jedna od mjera zna?i nije naravno ovo sad da se ne shvati da je to, da su to neka sredstva koja ?e mo?i pokriti sve ove trokove, to je samo jedna od mjera koje zavod predvi?a uz utede po raznim osnovama, zna?i po i na esencijalnom, na ortopedskim pomagalima i tako dalje u pogledu propisivanja lijekova i tako dalje, zna?i sve su to neka pove?ana davanja pove?ani trokovi zavoda i mi kao ozbiljna institucija elimo da ono to preuzmemo i to potpiemo ugovor sa zdravstvenom ustanovom isvim drugima da to i ispotujemo. Mi smo to naravno svih ovih godina i radili i nijedna zdravstvena ustanova zna?i prakri?no u ovih nekoliko godina koliko sam ja direktor nije kasnila doznaka niti jedan dan. Zna?i da se uvijek zna sistem, zna se red, procedure i tako dalje. Zna?i sa ovim iznosom od 25 KM mi bi opet bili zavod Federacije sa najmanjim iznosom premije, ali bi jedan dio trokova pored drugih mjera koje predvi?amo poduzeti ove godine mogli i na ovaj na?in pokriti. Direktne koristi, naravno gra?ani USK-a, nai osiguranici, ?e imati u jednoj velikoj paleti lijekova koji su ove godine, koji ?e biti na raspolaganju, kao to sam rekao koji su neki su jako skupi i gdje ?e sigurno gra?ani osjetiti poboljanje u tom segmentu. Osim toga imamo naravno i dodatne obaveze prema zdravstvenim ustanovama, prema zdravstvu na kantonu i tako dalje, ali je kaem ponavljam ovo samo jedna od mjera koje zavod predvi?a uraditi ove godine. I dalje tvrdim da je premija jedna od najve?ih i najzna?ajnijih projekata koji je zavod zdravstvenog osiguranja u saradnji sa ministarstvom uopte uspostavilo od 2008 godine pa na dalje, jer na ovaj na?in prakti?no gra?ani imaju ajde da kaemo besplatnu zdravstvenu zatitu za godinu dana. Obzirom da samo uplata po jednom osnovu, zna?i po osnovu participacije, evo recimo za magnetnu rezonansu je 100 KM. Zna?i samo jedan odlazak bi zaista ugrozio i onako jako teko finansijsko stanje naih gra?ana. Zna?i svaki put kada bi gra?ani otili kod ljekara bi morali platiti participaciju i nje se ne moemo odre?i jer je to odluka koju je donio Federalni ministar. Ovi ostali kantoni, kod njih funkcionira participacija, zna?i sa svim ovim naravno pla?anjima koje gra?ani moraju prilikom svakog pregleda platiti odre?enoj zdravstvenoj ustanovi. Osim toga premija se moe platiti i u rokovima, zna?i odre?enim rokovima, odnosno u ratama, zna?i ako je neko ne moe platiti od jednom, moe je platiti u tri rate. Niz pogodnosti koje premija nosi sa sobom smatram da su to gra?ani prepoznali, ali isto tako i mislim da razumijete i shvatate razlog zbog ?ega smo poduzeli ovu mjeru ove godine, jednostavno to su pove?ani trokovi po svim osnovama, a i zbog ?injenice da je opet i na ovaj na?in ?e ovo biti prakti?no najnii iznos premije u Federaciji. Eto to su osnovni razlozi zbog ?ega smo odlu?ili da se ove godine. Hvala."
      
Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Evo samo kratko ?u kako se nebi stvorio pogrean dojam kako je Skuptina donijela odluku o iznosu 25 KM. Skuptina je donijela odluku u kojem u stavu 3. odnosno u ?lanu 3. govori da upravni odbor zavoda zdravstvenog osiguranja donosi iznos premije i taj iznos ne moe biti ve?i od 10% od ostvarenog prihoda iz obaveznog osiguranja po jednom korisniku. Dakle to je odluka koju je Skuptina usvojila."

Poslanik Asim Kamber:

"Pa ?ini mi se da poslovnik ovaj nigdje ne kae da se moe iskoristiti poslovni?ka intervencija i da se govori one?em to nema veze sa poslovnikom ni sa ovom Skuptinom. Dakle htio sam samo ukazati, dakle ja ne elim biti li?an, ovaj i zamolio bih zaista kolegu, ja razumijem sutra ?e iza?i  moj intervju u jednom dnevnom listu, mogu pretpostaviti kako ?e to izazvati ovaj nezadovoljstvo, ali ja sam trpio udare. Ali ono to ja znam jedino je dopisnik Dnevnog Avaza gospodin Midhad Dedi? podnio krivi?nu prijavu protiv generala Mehmeda Alagi?a, to je jedini Sanjanin koji je to uradio i novinar."

Ministar Zdravstva i socijalne politike Amir Muri?:

"Predjedavaju?i i zamjenici, gospodo poslanici. Ja ?u samo da dopunim direktora zavoda zdravstvenog osiguranja. Zna?i vi od prilike ste upoznati sa odlukom Skuptine koja datira jo iz 2006 godine. Ja sam prije 4 – 5 mjeseci dobio dopis od federalnog ministra gdje on mene upozorava da primjeni zna?i sistem participacije u zdravstvu. Na taj akt sam ja odgovorio prihvataju?i dio odgovornosti na sebe, jer sam rekao da participaciju u zdravstvu, kod nas je zna?i na snazi odluka skuptine iz 2006 godine, gdje je definisano da se participacija zna?i pla?a u obliku premije u visini od 15 KM i da je odlukom Skuptine su zati?ene sve one kategorije socijalne koje su u stvari proirene i vie nego to je sa paketom zdravstvenih prava prepisao Federalni ministar. I rekao sam da ?emo mi sagledati svu tu situaciju, pokuati dalje zadrati oblik ovaj tog na?ina pla?anja participacije naem zdravstvu. Kad pogledamo spisak svih onih stvari koje bi pacijenti trebali pla?ati, to su ogromna sredstva koje bi pacijent u toku godine pla?ao, pogotovo ko je malo vie bolestan, ovaj i onda potuju?i planiranje stvari i stav zavoda za zdravstveno osiguranje koji dobro priprema svoj finansijski plan, ja sam kao ministar dozvolio da oni analizom svog finansijskog plana i odrede tu visinu premije, gdje su oni ove godine predloili da ona ide na 25 KM. Zna?i ako bi se mi drali zakona i uputa Federalnog ministra, mi moramo premiju ukiniti, mi smo ove godine ja i direktor zna?i prihvatili tu odgovornost da mi zadrimo premiju, ali ona u ovom obliku od 15 KM je bila neprihvatljiva, jer svakim danom mi irimo paletu usluga koje pruamo naim pacijentima, dobili smo evo magnetnu rezonansu i ja ?u vam samo za primjer re?i da svako 5 do 6 mjeseci mi moramo mijenjati plin koji koristi magnetna rezonansa, zna?i za hla?enje. On se mora obnavljati svako 5 mjeseci, a visina izmjene tog plina kota oko 20.000,00 KM. Zna?i onu participaciju koju bi pacijenti pla?ali kada rade magnetnu rezonansu, bi se koristila u te svrhe. Zna?i mi smo preko zavoda, obezbje?ujemo zna?i sva ta nekakva sredstva koje ustanove za svoja teku?a odravanja imaju i analizom kad smo sagledali vidjeli smo da je zna?i pet godina premija od 15 KM zna?i zastarjela od prilike s tim da je porasla cijena struje, vode, sme?a, zna?i svih onih stvari koje nae zdravstvene ustanove moraju pla?ati, a oni participaciju koriste za svoje zna?i teku?a odravanja svakodnevna, pa ja ovaj ?u jo jedan put sa direktorom sijesti i analizirati ovu situaciju, ali smatram da smo mi opet ili gra?anima u susret. Ako primjenimo participaciju onda ?e zna?i oni koji su najbolesniji i oni koji imaju najmanja primanja pla?ati najvie, a ovi koji su zaposleni i koji imaju dobra primanja oni ne?e puno ni koristiti zdravstvenu zatitu, oni ?e biti najzati?eniji. Pa ja vas molim da i vi evo sagledate ozbiljnost ove situacije, ovo nije nikakav utrb gra?ana. Opet smo ili na ruku da zatitimo gra?ane USK-a, pa smo morali i zatititi sistem koji se nebi uruio. On se uruava ve? 4 – 5 godina i mi smo ga morali na neki na?in zatititi. Mi ?emo i niz mjera poduzeti koje ne idu na utrb gra?ana, ovo ?e sve biti usmjereno prema gra?anima. Ja mogu re?i da smo ove godine donijeli 4 – 5 vanrednih paketa koji idu u zatitu gra?ana i uze?emo i one populacije koje su najugroenije kao to su oboljeli od celijakije i duevni bolesnici, zna?i sva ova sredstva koja se, ako se pripoje vie sredstava na ovaj na?in mi ?emo to usmjeriti prema gra?anima. Eto hvala."

Poslanik Jasmin Emri?:

"Ja bih ove razloge koje je naveo ministar i direktor razumio da su oni izneeni kad smo na proloj sjednici raspravljali ostrategiji razvoja zdrvstva USK-a za period 2011 – 2015 godina. Tada nije bilo rije?i o pove?anju premije i molim vas vi iznena?ujete i nas zastupnike i poslanike u Skuptini USK-a i sve gra?ane USK-a na?inom  na koji radite. Evo ja imam strategiju, pomno sam je ?itao i nigdje nije nagovjeteno da ?e biti pove?anje premije za dodatno zdravstveno osiguranje. Ja ne kaem da ima opravdanih raloga, ali mi smo to morali imati i raspravljati o tome kad smo usvajali ovu strategi ju. Nema akcionog plana gdje je navedeno da ?e biti pove?anje premije za taj i taj procenat, nemamo obrazloenja takvih nastojanja i tako dalje. Mislim da vi krite dokument i ne moemo na jednoj sjednici usvojiti strategiju, a onda na slijede?oj sjednici odmah kriti ono se strategijom...,( diskusija prekinuta)."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense