Op?e informacije
Op?ina Bosanska Krupa
Rije? krupa se sa?uvala u imenu vrste atmosferskih padavina, u jednom enskom pomagalu za uljepavanje, a ozna?avala je i dolinu, te kasnije dobila zna?enje uzvienja u dolini, me?utim jedno od najvie spominjanih zna?enja za naziv krupa jeste da je dobila ime po djevojci koja se zvala Krupana i koja je ivjela u sadanjoj Krupi.
Op?e informacije

Stanovnitvo: 32.465
Povrina: 556 km²
Gusto?a: 58 stanovnika na km²
Pozivni broj: (+387) 37
Potanski broj: 77 240
Na?elnik: Halitovi? Armin
Telefon: 037/471-084
Web stranica: http://www.opcinabosanskakrupa.com
 
Bosanska Krupa je grad i sredite istoimene op?ine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Smjetena je u dolinama rijeka Une i Krunice. Najve?i dio grada razvio se na niskom prevoju izme?u brda Huma i Starog grada na nadmorskoj visini od 176 m u proirenom dijelu rijeke Une. Op?ina Bosanska Krupa grani?i sa op?inama: Biha?, Cazin, Buim, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanski Novi, te Dvor u Republici Hrvatskoj. Rijeka Una, jedna od najljepih rijeka u Bosni i Hercegovini, prolazi kroz centar Bosanske Krupe. Putnim komunikacijama grad je povezan sa Zapadnom i Junom Evropom.
 
Po posljednjem slubenom popisu stanovnitva iz 1991. godine, op?ina Bosanska Krupa imala je 58.320 stanovnika, raspore?enih u 48 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma, najve?i dio op?ine Bosanska Krupa je uao u sastav Federacije BiH. U sastav Republike Srpske ula su naseljena mjesta: Donji Dubovik, Donji Petrovi?i, Osredak i dijelovi naseljenih mjesta: Arapua, Gornji Buevi?, Haani, Mali Dubovik, Otoka, Srednji Buevi? i Srednji Dubovik. Od ovih naselja formirana je op?ina Krupa na Uni.
 
Ime Bosanske Krupe potje?e od staroslavenske rije?i "krupa" koja ima vie zna?enja. Rije? krupa se sa?uvala u imenu vrste atmosferskih padavina, u jednom enskom pomagalu za uljepavanje, a ozna?avala je i dolinu, te kasnije dobila zna?enje uzvienja u dolini, me?utim jedno od najvie spominjanih zna?enja za naziv krupa jeste da je dobila ime po djevojci koja se zvala Krupana i koja je ivjela u sadanjoj Krupi. Stari grad i jest podignut na jednoj uzvisini rije?nog ostrva, ade.
 
Op?ina Bosanska Krupa je prije rata 1992. godine zauzimala prostor od 778 km². U toku proteklog rata dolo je do otcjepljenja op?ina Buim i Krupa na Uni, kojima granicu ?ini rijeka Una, tako da op?ina Bosanska Krupa danas zauzima prostor od 556 km². Prema popisu stanovnika iz 1991. op?ina Bosanska Krupa imala je 58.212 stanovnika, a danas je taj broj smanjen i iznosi 32.465 stanovnika. Sâm grad Bosanska Krupa danas ima oko 15.400 stanovnika.

Adsense