XI sjednica
11. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa jedanaeste sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
XI sjednica

Poslanica Mira Ljubijanki?:

"Potovani prisutni u ovoj dvorani moje poslani?ko pitanje glasi: Zato je prestao da radi brzi voz Sarajevo-Biha?? Ja znam da ovo nije upu?eno nama ovdje u kantonu da je ovo upu?eno u Sarajevo i ja ?u u ponedjeljak na Parlamentu to isto re?i ali 29.05. prole godine sam postavila pitanje rada tog voza uopte i dolaskom novog direktora u direkciju eljeznica taj voz je i krenuo. Me?utim, evo sad saznala sam prije par dana da taj voz vie ne ide. Nemamo auto puta, nemamo ni u planu mislim na kanton, za auto put. Imamo za neku brzu cestu koja pitanje je kad ?e biti jer dok se ona do Vakufa izgradi pitanje je kad ?e do?i ova do USK-a. Nemamo aerodrom, nemamo avion. Imaju neki drugi. Jel to zna?i da mi komunikaciju koju ostvarujemo sa svojim glavnim gradom moemo ostvarivati samo na jedan na?in. Cestom koja je jo kvalitetna ali koja u ovakvoj upotrebi i u ovakvoj situaciji ne?e mo?i dugo izdrati ni one kamione ni ono sve t se deava. Voza ponovo nema. Hvala."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Uvaena gospodo, elim vas lijepo pozdraviti. Na zadnjoj Skuptini sam postavio pitanje to valja ?initi poslaniku ako mu se uzastopce na pet, est Skuptina ne odgovori na pitanje. Ni na to pitanje nisam dobio odgovor. Dakle, redovno ne dobijam odgovore na pitanja. Ja ne znam kako je sa ostalim kolegama ali znam da ja ne dobivam. Umjesto pitanja danas ?u postaviti konstataciju. Ukoliko na narednoj sjednici ne dobijem odgovore na pitanja sazvat ?u konferenciju za tampu i traiti od javnosti da mi pomogne da mogu dobiti odgovore na pitanja jer bira?i gra?ani me mole da postavim takva pitanja a ja ne mogu dobiti na njih odgovore. Oni imaju konstatacije zato odgovora nema. Ja ne?u da prejudiciram da su njihove konstatacije gra?ana ta?ne, ja elim to objaviti u javnost. Ako ve? nikako ne mogu dobiti odgovore po?injem i ja misliti da je birokracija, mito, korupcija i ostalo uzrokom nedobivanja odgovora koje sam uredno i u skladu sa poslovnikom ovdje postavio. Hvala."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja sam na proloj sjednici postavio pitanje zato Premijer Vlade USK-a ne dolazi na sjednicu Skuptine. Nisam dobio odgovor ali svoje pitanje proirujem, zato i ministri ne dolaze na sjednicu Skuptine jer vidim da nema nikog od predstavnika, zna?i ni jednog od ministara nema danas na sjednici. I ono to ne dolazi Premijer sad ne dolaze ni ministri. Tako da postavlja se pitanje da li je ovo opravdano da mi drimo sjednice Skuptine bez prisustva onih koji predlau ove materijale i koji treba da stoje iza ovih materijala. Svoje prvo i drugo pitanje upu?ujem Vladi uz inicijativu, a ja sam to ?uo sino? od Premijera da ne?e biti godinjih odmora iako su godinji odmori bili zakazani od 18. Da ne?e biti i da ?e Vlada nastaviti raditi. Dakle ja podravam takvu odluku i smatram da vlada ne treba i?i na godinji odmor s obzirom da imamo vrlo teku situaciju kada su u pitanju svi budetski korisnici po?ev od predkolskih ustanova, osnovnih i srednjih, i mamo nerijeeno pitanje u zdravstvu pa me interesira, mi smo usvojili kada je u pitanju budet USK-a da ?e topli obrok biti financiran za predkolske ustanove iz budeta USK-a. S obzirom da nije po?ela isplata ni do danas pitanje je ta je s tim, ta je sa osnovnim i srednjim obrazovanjem i kada ?e biti ispunjeni njihovi zahtjevi iako su dobili na po?etku da ?e biti ispunjeni i tako?er kada je u pitanju zdravstvo evo ?uli smo da ?e biti odmrznut trajk ljekara pa me interesira, da ne bi uli u jedno vru?e ljeto, da evo Vlada pokua da rijei i da vidimo kakva su razmiljanja Vlade ho?e li rijeiti zahtjeve sindikata."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"elim da vas sviju pozdravim. Ja ?u se nadovezati na ovu pri?u prethodnog mog kolege gospodina Škrgi?a. Ja sam tako?er na proloj sjednici postavio poslani?ko pitanje na koje nisam dobio odgovor. Ja ?u ga postaviti ponovo. To to nisam dobio odgovor ve? me zabrinulo da ta anomalija koja se ticala i odnosila na moje pitanje nije otklonjena. Ja ponovo postavljam pitanje i Premijeru i direktoru Kantonalne inspekcije, a jo jednom ?u ga glasno i jasno re?i tako da se zna, moda sam napravio propust- kako je mogu?e da u ribolovnom drutvu Klju? poslove tehni?kog sekretara obavlja ?ovjek koji je penzioner, koji po dva osnova ima primanja, ?ak ?u re?i njegovo ime, on se zove Besim Podi? uz saglasnost i znanje ?lana upravnog odbora koji je i ujedno i kantonalni inspektor gospodin Šefik Mri?. Gospodo, akcija Stop radu na crno nema smisla ako ?emo mi u inspekciji imati ljude koji kre zakon i koji svjesno toleriu rad na crno. Ako je mogao biti suspendiran Milorad Barain glavni tuitelj suda BiH onda ne vidim zato jednom takvom inspektoru ima mjesta u kantonalnoj inspekciji. I druga stvar, bezobrazno je, licemjerno pokuavati traiti od subjekata nadzora da se izvri uvid i kontrola dok u samoj njihovoj inspekciji postoje ljudi koji svjesno kre takav zakon. To traje od 01.07.2005.godine i izra?unajte 72 mjeseca ?ovjek obavlja taj posao za koji je adekvatno pla?en a toliko u Klju?u imamo mladih i obrazovanih ljudi koji su eljni posla a koji ne mogu dobiti zaposlenje. Stoga ja traim od Premijera, traim od direktora kantonalne inspekcije da se ova anomalija to je mogu?e prije otkloni u protivnom ja ?u poslati privredne subjekte odnosno subjekte nadzora i inspekcije da otkau poslunost i saradnju sa kantonalnom inspekcijom dok se ova anomalija ne otkloni. Hvala."

Poslanik Asim Kamber:

"Potovani, moje pitanje je vezano za mjesnu zajednicu Kamengrad. Naime, vama je poznato ovih dana u javnosti dakle aktueliziran je jedan projekat u R. Srpskoj koji je dobio i jednu radnu verziju, jednoj radnoj projektnoj verziji naziv Kamengrad odnosno Andri? Grad. Moram re?i da su mjetani ove mjesne zajednice zatraili od op?ine Sanski Most da ona jednom korespondencijom sa Vladom R. Srpske pokua do?i do podatka da li ?e ovaj projekat odnosno da li ?e kona?no i to naselje koje se planira uraditi dobiti naziv ove nae da tako kaem srednjovjekovnog grada koji vodi porijeklo iz 11 stolje?a i Kamengrad je bio grad i u Tursko vrijeme i Austrougarsko dakle imao je obiljeja da tako kaem i jednog gradskog podru?ja i zaista po svim specifi?nostima radi se o jednom historijskom mjestu gdje je vo?ena jedna bitka za kulu koja je bila srednjovjekovna, velike civilizacije i sile su se sudarile u ovoj mjesno zajednici i mi tamo obiljeavamo Musalu jednu od posljednjih na prostoru balkana. Zna?i, srpski redatelj Emir Kusturica iz porodice Kustura dakle stare porodice koja je doselila iz Bugarske u Bosnu je osmislio taj projekat po uzoru na pisca srpskog Ivu Andri?a koji je kritelj u najstarijoj franjeva?koj crkvi u BiH u vezirskom Travniku, kod mosta koji kau da je srpski koji je gradio Mehmed Paa Sokolovi?, tako sve pie u tom projektu. U srpskom gradu Viegradu je i u zadnjem popisu bilo duplo vie muslimana nego srba i na 100% bonja?koj zemlji i dijelom taj plac koji pokriva taj projekat je iz Vakufske imovine i privatnih lica bonjaka muslimana koji su ubijeni u drugom svjetskom ratu. Dakle radi se o jednom apsurdu, naravno pravo je Vlade R. Srpske da ulae, pravo je i ovog redatelja da sebe nazove kako ho?e, da dodjeljuje sebi i nekakvu nacionalnu pripadnost ali mi imamo pravo da zatitimo topografski historijski naziv Kamengrad i s obzirom da nismo dobili nikakav odgovor mi traimo od Vlade USK-a, nadlenog ministarstva mislim da bi to moglo biti ministarstvo pravosu?a da zatrai od Vlade R. Srpske kona?no razrijeenje da li ?e se taj projekat, ta gra?evina zvati Kamengrad i da u tom smislu dakle poduzmemo sve mjere kako bi putem suda zatitili taj naziv i ne dozvolili da se neto to je sigurno historijska tradicija nae op?ine, ove regije, ovog kantona falsificira. Hvala lijepo."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovani, koristim priliku da vas sviju pozdravim. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje se odnosi Vladi USK-a i putem Vlade Vladi Federacije ta ?e poduzeti konkretno sa aspekta objavljivanja uputstva za poticaj poljoprivrede? To pitanje postavljam i koalicionim partnerima iz platforme. Evo nikad poslije rata nije ovakvo stanje kao to je sad, da nije objavljeno uputstvo, poljoprivredni proizvo?a?i nisu dobili svoje smjernice i nisu dobili informaciju da ostvare ono pravo koje im pripada. Evo mi smo svjedoci skoro je bilo pojavljivanje poljoprivrednika na granici i to pitanje je veoma bitno i ja ovu priliku koristim da predstavnici stranaka platforme putem svojih predstavnika u Vladi i kantona i federacije uti?e na svog partnera da kona?no pitanje vezano za poticaje u poljoprivredi u Federaciji BiH stave na snagu, da objave uputstvo i da izmire obaveze iz 2010.godine koje su prenesene i da krene se sa implementacijom i evo mi ulazimo i u osmi mjesec i odmori su i poljoprivrednici se pitaju kako ?e ostvariti a radi se o iznosu preko 50 miliona maraka. Zna?i, jednu poljoprivrednu granu u koju smo toliko truda uloili, toliko smo je razvijali sada dovodimo u pitanje da je vra?amo opet na po?etak i bilo je puno najave tih velikih projekata, me?utim to na terenu poljoprivredni proizvo?a?i ne dobijaju i ona sredstva koja ih pripadaju jo uvijek nisu dobili. mOje drugo poslani?ko pitanje. Bila je velika medijska najava konfwerencije koja se odrala u Kostelskom Buku. Koliko su ta?no trokovi te konferencije, koji su efekti i koji su izvori finansiranja? Nezvani?no imam informaciju da je ta konferencija kotala preko 20 000 maraka to u ovo doba, ja sam i na proloj sjednici postavio ptanje programa utede, racionalizacije i pitanje trokova. S jedne strane troimo s jedne radnicima odre?enima ne damo platu 5 mjeseci a mi smo im osniva?. Mislim da to nije korektno i nije poteno i mislim da se mora promijeniti na?in troenja budetskih sredstava. Hvala."

Poslanik Šefik Veladi?:

"Potovani, elim vas sviju skupa selamiti i pozdraviti, naravno elio sam pozdraviti Vladu me?utim nema nikog iz Vlade ovdje iako mislim da su suvina ova pitanja ako nema Vlade tu. Mislim da je nekorektno da se Vlada odrava u vrijeme Skuptine i da bi Vlada trebala biti tu kada se odrava sjednica Skuptine no me?utim ta je tu je. Ja ?u postaviti dva poslani?ka pitanja. Prvo poslani?ko pitanje odnosi se na ministarstvo obrazovanja- ko je i na koji na?in uradio pravilnik za bodovanje uposlenih u osnovnom obrazovanju kod pravljenja rang liste za tehnoloki viak, da li se provodi zakon o dopunskim pravima boraca i da li se potuje zakon o radu. Zato postavljam ovo pitanje. U osnovnoj koli Buim kod formiranja liste za tehnoloki viak potouno se zanemaruje zakon o dopunskim pravima i kri se zakon o radu. Osobe politi?ki podobne dobivaju prednost nad osobama uposlenim iz reda bora?ke populacije. Konkretan primjer, ima ih vie, ali jedan ?u ovdje iznijeti. Proglaava se tehnolokim vikom k?erka od poginulog Zlatnog ljiljana heroja Krajine rahmetli Mehe Bai?a desne ruke komandanta Nani?a u ratu. Iako je kao student desetkom diplomirala ima brata trajnog invalida u kolicima i brine se sa majkom o tom djetetu. Da bi prednost dobio Šahinovi? Nermin odnosno njegova supruga koji je politi?ki poslunik iako je na nezakonit na?in utvr?eno bodovanje za vrijeme rada odnosno radni sta za vrijeme studija dok jo nije bila diplomirala. Je li glavni problem Arijane Bai? to to je djete ehida ili to je potpuno apoliti?na i ne pripada ni jednoj politi?koj opciji. Dunost mi je i obaveza kao saborca da se borim za prava djece mojih poginulih saboraca. Jesu li oni poloili ivote da bi njihova djeca bila diskriminirana i da bi izgubili pravo na rad. Uz to sam mislio iskomentarisati o kojoj se koli radi me?utim nema ministra da bi mu direktno postavio odre?ena pitanja. Radi se o koli u kojoj su bila nedavno dva direktora gdje je meni ministar na poslani?ko pitanje odgovorio da su ura?ene nezakonite rednje kod provaljivanja u kancelariju direktora da bi nakon mjesec dana sam ministar dao saglasnost provalniku u kancelariju za vrioca dunosti direktora. Šta onda o?ekivati drugo da se radi u toj osnovnoj koli. Drugo poslani?ko pitanje je za Dom zdravlja Buim putem Ministarstva zdravstva. Zamolila me je grupa RVI koja jo uvijek ima probleme sa ratnim ranama, cure ratne rane i imaju potrebu za gazom koju trebaju svakodnevno uzimati iz Doma zdravlja. Nisu imali tih problema do nedavno. Od dolaska nove direktorice na dunost to im se osporava. Ja zaista ne znam je li ta gaza toliko skupa da se moe uskratiti tim RVI a njih u Buimu trenutno ima 7. 17, 18 godina ljudi imaju problema sa curenjem rane, zar im nije dovoljan taj problem i jo sad kad do?u u Dom zdravlja da im se ospori gaza za to previjanje. Vjerovatno direktorica nije sa ovih prostora, nije bila u ratu ovdje i ne zna ta su patnje tih ljudi. Hvala."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Potovani, ja sam za ovom govornicom ve? nekoliko puta postavljao odre?ena pitanja koja, neke su kolege to maloprije konstatirale, jo uvijek nisam dobio odgovore. Imam za potrebu da ovdje prokomentariem odre?ene stvari i da postavim jedno poslani?ko pitanje. Naime, uvaeni kolega Veladi? je ovdje maloprije spomenuo o pravilniku o tehnolokom viku i njegovom sprovo?enju na terenu i ja sam ovdje postavio pitanje ministru obrazovanja i sindikatu vezano za primjenu tog pravilnika i traio sam izme?u ostalih stvari o?itovanje sindikata da li stoje iza tog pravilnika. Jo uvijek nisam dobio zvani?an odgovor ali nezvani?an odgovor je objavljen ovdje u jednom proglasu koji je napravio sindikat, samostalni sindikat obrazovanja USK-a u kojem stoji u tom otvorenom pismu da oni ne stoje iza tog pravilnika. Smatram i ponovno podcrtavam da taj pravilnik o kojem sam i ranije govorio je izazvao zaista jednu veliku konfuziju kod prosvjetnih radnika, naravno smatram da taj pravilnik koji je doneen prije svega on ima i svoje dobre strane jer ?e na neki na?in se napraviti jedna dobra evidencija uposlenika. Stvarno je potreba za radnicima na terenu, u odre?enim kolama u skladu sa njihovom stru?nom spremom i sve ostalo, me?utim zaista primjena tog pravilnika bi mogla izazvati velike probleme u narednoj kolskoj godini jer smatram da nae ministarstvo nije spremno sprovesti taj pravilnik prije svega, a s druge strane smatram da ?emo u dogledno vrijeme do?i u koleziju sa zakonom o osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju kroz koji ?e ljudi posebno ako se ima u vidu ?injenica da sindikat ne stoji iza tog pravilnika a objavio je ovdje da ne stoji, do?i sigurno do novih tubi prosvjetnih radnika i da ?emo samim time taj segment obrazovanja dovesti u jo jednu teu situaciju na prostorima kantona. S druge strane tako?er sam zamoljen od strane kolega dakle iz prosvjete od strane predstavnika sindikata da ujedno postavim jedno poslani?ko pitanje iz ovog segmenta obrazovanja a ono se odnosi na sporazum koji je sindikat potpisao 05.04. dakle sa Vladom USK-a, sporazum koji izme?u ostalih stvari tretira, sporazum koji je napravljen i predvi?en za period april-decembar 2011.godine a koji tretira primanja prosvjetnih radnika u ovoj budetskoj godini. Izme?u ostalog u jednoj klauzuli je stajalo da su isplate koje se ti?u po tubama prosvjetnih radnika, me?utim ovdje s druge strane ima jedan sporazum koji je jednostavno pisao sam ministar, sindikati ga jo uvijek nisu potpisali u kojem nema niti tih isplata i kroz jo neke druge stvari su prosvjetni radnici ote?eni. Ponavljam, taj novi sporazum je potpisao samo ministar, sindikati ga nisu potpisali i sindikati u svom otvorenom pismu najavljuju, ono to je neko maloprije spomenuo ovdje, vjerovatno jednu vru?u jesen dakle sindikati su najavili trajk ukoliko se ne ispotuje raniji taj sporazum. Mene interesuje konkretno u ?emu je problem kad je u pitanju ovaj sporazum izme?u sindikata i ljudi iz Ministarstva obrazovanja. Jedno moje ranije pitanje koje sam postavio vezano je bilo za prijem kriminalista, mla?ih inspektora i policajaca u naem K MUP-u, do dana dananjeg, ja insistiram jo uvijek nisam dobio pismeni odgovor od strane naeg ministarstva vezano za ove konkursne procedure i za famoznu akciju kastel. To spominjem danas jer je ju?e i danas ovdje u Biha?u se odrava ponovno jedan teatar dakle pod okriljem svega toga i ja zaista sam i proli put govorio o tome, ne elim komentirati tu pomenutu akciju, ne interesuje me ni krajnji ishod te akcije, interesuje me jedna druga stvar a to je da ova Skuptina, nae ministarstvo mora stati u odbranu digniteta, dostojanstva ljudi koji se tamo ju?e maltretiraju i od strane dravnih tuioca, nazivaju pogrdnim imenima visoko obrazovani ljudi trae?i da daju odre?ene iskaze pod pritiskom i da se na jedan takav na?in opterete ljudi, pravno da se opterete, da krivi?no odgovaraju za neto za to nisu krivi. Krivi su to su u?estvovali na jednom konkursu, krivi su to su lobirali da dobiju posao. Pitam se samo ko je od tih tuioca, tih drugih ljudi tipa Baraina, ?avki i svih ostalih dobio taj svoj posao, zar ga oni nisu dobili da nisu lobirali za svoje radno mjesto. Ja elim ovdje re?i i stati u odbranu tih mladih 40 ljudi koji su ni krivi ni duni u?estvovali u jednom konkursu za koji ni dan danas nema nikakvih dokaza da su u?inili bilo kakvo krivi?no djelo, a s druge strane usmeno sam ovdje od ministra dobijao odgovore da to ne bi trebalo dirati jer je to stvar tuilatva, stvar istrage da bi sam ministar na jednoj od sjednica kolegija Vlade traio da se taj konkurs stavi na dnevni red kako bi ga Vlada ponitila. Na svu sre?u to Vlada nije uradila i samim time je na neki na?in tzatitila dignitet tih ljudi da se kroz jedan legitiman, legalan proces dokae izme?u ostalih stvari ili njihova nevinost ili njihova krivnja. Ali ponavljam, to se deava u naem ministarstvu, u naem dvoritu, nae ministarstvo bi trebalo stati u odbranu na neki na?in kaem digniteta i dostojanstva tih mladih ljudi koji su visoko obrazovani, koji su jednostavno kroz jednu konkursnu proceduru traili posao. Hvala."

Poslanik Emir Tatli?:

"Potovani, sve vas srda?no pozdravljam. Za danas imam dva poslani?ka pitanja: prvo poslani?ko pitanje upu?ujem Ministarstvu poljoprivrede USK-a, a ti?e se revolving fonda o kojem je bilo dosta pri?e izme?u mljekare Megle i Vlade USK-a i Una Banke. Zanima me u kojoj fazi je implementacija tog fonda, koliko se je gra?ana naeg kantona do sada prijavilo i da li ?e i kada ?e po?eti podjela visoko steonih junica. I moje drugo poslani?ko pitanje upu?ujem Ministarstvu obrazovanja USK-a. Zamolio bih da nam se podijeli spisak osnovnih i srednjih kola koje su u zadnjih 10 godina dobile donacije za rekonstrukciju ili izgradnju i da nam se tako?er u taj spisak ubaci i broj u?enika koji poha?aju te kole."


Poslanik Jasmin Emri?:

"Selam alejkum i dobar dan, sve vas srda?no pozdravljam i elim uspjean rad dananje sjenice Skuptine. Postavljam pitanje ministru zdravstva USK-a zato se i po kojem osnovu od registriranih korisnika zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Buim napla?uje usluga dostavljanja zdravstvenog kartona i dokumentacije iz Doma zdravlja Buim prema komisiji za odobravanje odre?ene zdravstvene usluge u kantonalnoj bolnici u iznosu od 10 KM. Kratko obrazloenje- korisnici zdravstvenih usluga Doma zdravlja Buim zamolili su me da postavim ovo pitanje ministru jer smatraju neopravdanim da se dostavljanje kartona iz Doma zdravlja Buim prema komisiji Kantonalne bolnice Biha? napla?uje u iznosu od 10 KM kada stvarni trokovi nisu ni blizu tog iznosa jer se dostava kartona vri uz ostale poslove te bi se ista trebala vriti po slubenoj dunosti bez naplate. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Kolegice i kolege, ja ?u na osnovu ?lanova 190 i 191 poslovnika o radu Skuptine USK-a prvo da shodno ?lanu 191 stav 6 izrazim svoje negodovanje jer nisam dobio odgovor od resornog ministarstva. S obzirom da je gospo?a Nedara tu danas ispred Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i evo ja je molim da shodno ?lanu 191 stav 4 moe ona da usmeno da odgovor na pitanja. Moj kolega Hadipai? je isto dotakaob to pitanje a vezano je za predkolstvo odnosno predkolski odgoj i obrazovanje. Ja sam to proli put postavio s obzirom da sam kao poslanik a imam pravo u skladu sa poslovnikom to da radim postavio odnosno uputio inicijativu izmjena i dopuna zakona o predkolskom odgoju i obrazovanju zakona koji je trenutno na snazi, ne onaj koji smo mi usvojili i odgodili primjenu njegovu nego onaj koji je na snazi u kojem ne postoji prostor za isplatu toplih obroka. A mi smo ovdje, ja se nadam da nismo deklerativno rekli kada smo usvajali budet i planirali sredstva za isplate toplih obroka ljudima zaposlenim u ustanovama predkolskog odgoja i obrazovanja da mi date odgovor ta je sa inicijativom zato to je zakonodavno pravna komisija prihvatila jednoglasno i uputila u daljnju proceduru, vie od 60 dana ?ekamo sa inicijativom. Dakle ja vas molim da mi date odgovor usmeni, ako ne ja ?u dalje u skladu sa poslovnikom naravno postupati prema samoj Skuptini USK-a. Moje poslani?ko pitanje koje upu?ujem Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, naime prvo da dam obrazloenje. Prije nekog vremena vi ste provodilu akciju Stop radu na crno, dakle da li je ta akcija jo aktualna odnosno da li se provodi. Naime, tada ste u jednom intervjuu rekli da je u akciji u?estvovalo 27 inspektora od koga 15 inspektora rada iz oblasti veterine, saobra?aja, gra?evinarstva, umarstva te turizma i ugostiteljstva. Tako?er ste rekli tada da ste na terenu obavili 1896 kontrola u kojima je iskontrolisano 3336 radnika me?u kojima je 215 zate?enih bez ugovora o radu. Kasnije smo dobili podatak u javnosti da su rezultati te akcije punjenje budeta u milionskim ciframa otprilike nekih 2 miliona KM, dakle traim informaciju koji su to subjekti, privredni subjekti i kantonalne institucije u kojima su prona?eni radnici koji nemaju ugovor o radu da nam dostavite to u pisanoj formi svim zastupnicima u Skuptini i koliki je iznos provedene akcije odnosno koji su efekti u smislu financijskom za budet s obzirom da mi imamo, a to smo ve? nekoliko puta ponavljali, restrikcije u budetu gdje je 12% budetskim korisnicima ukinuto od usvojenog budeta pa evo ako su to efekti akcije u iznosu od 2 miliona onda se postavlja pitanje ta je sa tim sredstvima i da li su ona operativna. Ja znam dakle da ova Skuptina mora usvojiti rebalans kako bi tehni?ki mogli ta sredstva poraspore?ivati pa evo da nam dostavite tu informaciju. Hvala."

Poslanik Damir Hodi?:

"Potovani, sve vas skupa selamim i pozdravljam. Danas ?u postaviti dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje mislim da je ve? proli put neko postavio ovo pitanje ali vidim da je sve manje odgovora na ova poslani?ka pitanja. Nakon sjednice Vlade USK-a odranoj u Velikoj Kladui Premijer USK-a je dao izjavu da je Vlada na istoj sjednici donijela jednoglasnu odluku o izjedna?avanju prava djece pripadnika oruanih snaga AP Zapadna Bosna i djece pripadnika 5. Korpusa Armije R BiH. Me?utim pojedini ministri iz SDA kau da takav zaklju?ak nije donesen pa evo ja traim da mi se dostavi zaklju?ak sa te sjednice Vlade USK-a. Slaem se i pozdravljam ministrucu koja nam se pridruila ali mislim da nije uredu da se sjednice Vlade odravaju u isto vrijeme kad i sjednice Skuptine USK-a. Moje drugo pitanje tako?er Vladi, Premijeru ili ministru finansija. Ve?ini nama je poznato da ?lanovi Vlade, savjetnici pa i voza?i koriste usluge mobilnog operatera M-tel iz R. Srpske. Nemam nita protiv ovog operatera ali evo postavljam pitanje da li je procedura izbora mobilnog operatera sprovedena po tenderu i koliko je to brojeva koje trenutno koristi Vlada USK-a i koliki je mjese?ni limit koritenja ovih telefona. Zahvaljujem."

Poslanik Ekrem Proi?:

"Dame i gospodo, dragi prijatelji sve vas srda?no pozdravljam. Ja elim da uputim jedno pitanjen ŠPD „Unsko-sanske ume“ i Kantonalnoj upravi uma a odnosi se na bespravnu sje?u ume. Naime imam pouzdanu informaciju da na podru?ju Stijene ta?nije na podru?ju Gomile ispod Šilje je izvrena bespravna sje?a ve?e koli?ine tehni?kog drveta. Naime, radi se o pojasu irine 50 metara a kilometarske duine gdje su izvu?ene ogromne koli?ine drveta. Tu informaciju sam dobio od jednog uposlenika Unsko-sanskih uma, naime tako sam dobio informaciju da postoje ?ak organizirane bande koje izvla?e tu umu vjerovatno no?u ne znam kad ali se radi o tehni?kom drvetu. Ako znamo da je potrebno 60 godina da jedna bukva dobije takav oblik da se moe upotrebiti u te tehni?ke svrhe, a ako se ona sije?e bespravno, bez odobrenja onda moete zamisliti o kakvim se tetama radi, viemilionskim ttetama tako sam dobio informaciju. Prema tome traim da se provjeri ova moja informacija i da mi se da odgovor je li to ba tako kako sam dobio informaciju. Hvala."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo, sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Ja sam dobio odgovor na poslani?ko pitanje vezano za tete od leda koje su se desile 17.06.2010.godine a onda je zahvatilo i u augustu ire podru?je USK-a op?ine Cazin, Kladua, Sanski Most, Biha?, Buim. Dobio sam odgovor i nisam zadovoljan odgovorom i mislim jednostavno da ovo nije na nivou zadatka. Ne treba sada ovdje niko nikoga ubje?ivati da je neko pogrijeio u nekoj papirologiji. Poljoprivrednici nisu dobili tetu, unitena im sva imanja, krvlju i znojem zara?uju sebi dinar pa dajmo rijeite to Vlado! Vlada i Skuptina to trebaju, pa iz nekakvih sredstava, mogu niti interventna sredstva, mogu biti nazovimo ih kako god ho?e.. Šta je milion, 2 miliona isplatiti tim poljoprivrednicima bar minimum onoga da osjete u ionako tekoj poljoprivrednoj situaciji. Nisu dobili federalne poticaje, svaki dan skuplji je repromaterijal, gnojivo, gorivo, sve je skuplje, cijena proizvoda poljoprivrednog mlijeka i ostalih proizvoda svaki dan jeftiniji i jednostavno na ovakav na?in se alje poruka da poljoprivreda ne moe da ivi a bez poljoprivrede, bez hrane bogami bi?e i nama teko. Zbog toga ja molim Vladu USK-a, na?ite na?ina, civilnu zatitu, imate 1,5 miliona lei. Ako se ona zovu ovako hajmo ih preimenovati druga?ije ali da poljoprivrednik bude u skladu sa zakonom da dobije svoju tetu. I druga stvar, pitam ja sad civilnu zatitu kantona, kad ste vi zadnji put odrali koordinaciju sa civilnim zatitama po op?inama. Ja imam informaciju da civilna zatita kantona nikako ne koordinira sa civilnom zatitom op?ine i kako ?e se onda znati sva ta silna papirologija. Trebao je direktor Kantonalne uprave za umarstvo, direktor Kantonalne civilne zatite, komandant civilne zatite trebali su iza?i na lice mjesta kad se to desilo. To su bili komadi leda od 7 cm i da ne kaemo za drugo nevrijeme, poplave i ostalo. Dajmo isplatiti poljoprivrednicima da mogu da ive i da rade od svoje poljoprivrede u ovako tekoj situaciji nezaposlenja i svega to mu?i nae drutvo. Drugo, iniciram i predlaem Vladi USK-a, Ministarstvu obrazovanja s obzirom da je ljetnji raspust, u septembru kre?e kolska godina, iniciram i predlaem da se vidi na?in prevoza u?enika. Đa?ka karta. Zaista mnogi roditelji koji su nezaposleni ili zaposleni a ima 300-400 KM pla?e ne zna se jel gore biti zaposlen sa 300 KM ili nezaposlen. Jer ako je zaposlen onda je cijeli dan zauzet. Oni zaista ne?e mo?i kolovati svoju djecu. Dajmo da Vlada u ovom periodu vidi sa prevoznicima javnih linija, voza?ima da vidi na?in da se sklopi kakav sporazum da se pomogne u toj karti jer zaista je diskriminacija prema djeci koja moraju putovati 20-30 km u srednju kolu autobusom i njihova je karta 120 KM. I ima i osnovaca koji putuju 3,4 i 5 km pjeice jer nemaju para za autobus. I druga stvar, ova djeca naa od 6 godina to kre?u u kolu, devetogodinja kola. Pa zato smo preuzeli reformu koju ne?emo do kraja ispotovati. Djete od 6 godina mora putovati 3,4,5 km pjeice u osnovnu kolu. Prvo, ne smije samo, drugo ne moe nositi torbu, tre?e mora majka sa njim i?i i traiti mu?iti se. Pa dajmo rijeimo to, to se moe lako na?i gdje je ta udaljenost u toj mjeri od 2,4 i 5 km. Sve u cilju da olakamo i roditeljima i gra?anima da se koluju, obrazuju i da ive u svojoj lijepoj dravi od svog rada."

Poslanik Ismet Doli?:

"Dobar dan i lijep pozdrav za sve nazo?ne. Ja ?u tako?er nastaviti sa kontinuitetom pritubi na nedobivanje odgovora na zastupni?ka pitanja tako sam ja prije mjesec dana postavio jedno zastupni?ko pitanje za direktora Unsko-sanskih novina i preko odre?enih ljudi sam dobio informaciju da on nije dobio to zastupni?ko pitanje. Prije tjedan dana sam kontaktirao skuptinsku slubu koja je rekla da je prije par dana poslano, no me?utim ja sam danas ponovo razgovarao sa direktorom i on kae da dan danas nije dolo to. To je jedna stvar. Tako?er, na proloj sjednici sam postavio pitanje za Kantonalnu inspekcijsku upravu tako?er da nam dostavi podatke o subjektima kontrole tako da znamo ko je kontroliran, kod koga su na?eni radnici na crno. Mislim da je to veoma aktuelni i da bi to trebalo dostaviti to prije. A za danas imam dva kratka pitanja. Jedno je naslovljeno na Vladu USK-a a ono se odnosi na to kako je regulirano i to Vlada moe u?initi na suzbijanju prosija?enja u USK-u. Svi znamo da su me?u prosijacima uglavnom profesionalni prosijaci, prevaranti i narkomani koji su jo i veoma agresivni. Na ovaj na?in i ono malo turista koji posje?uju USK odlaze prije vremena uz konstataciju da ih ovdje svi ele oplja?kati i prevariti. I moje drugo poslani?ko pitanje ustvari je vie zamolba za MUP odnosno ministra, htio sam najljubaznije zamoliti ministra policije da uloi svoj autoritet, da zatiti djecu i roditelje u parku u Velikoj Kladui od narkomana koji su doslovno okupirali ovaj park. Roditelji u ovom parku kada odvode djecu na igranje moraju doslovno biti strae kao da je ratno stanje jer u ovom parku narkomana ima skoro koliko i djece. Hvala."

Poslanik Mladen Loni?:

"Pozdravljam sve prisutne i ja imam jedno delegatsko pitanje a odnosi se na Kantonalnu upravu za umarstvo i Minstarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva. U op?ini Bosanska Krupa ne zaprimaju predmete za privatne ume za sje?u iz razloga to nema gruntovnice tamo nego samo posjedovni list. E?utim te grutovnice nema od II Svjetskog rata i vlasnici tog svog posjeda ne mogu koristiti svoju umu redovnom sje?om. Molim ministra da izna?e mogu?nost i da vidi kako prevazi?i taj problem. Hvala."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense