X sjednica
10. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa desete sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
X sjednica

Poslanik Asim Kamber:

"Potovani, selamim vas i pozdravljam. Ja sam naime na televiziji vidio da je Vlada donijela odluku o nadoknadi tete usljed vremenskih nepogoda i ona je donijela odluku da ?e se to samo realizirati u op?ini Bosanska Krupa. Ova Skuptina je donijela zaklju?ak naravno cijenje?i da postoji i jedno pravno tuma?enje da samo one op?ine koje su proglasile vremensku nepogodu imaju pravo i da naplate ali to ne zna?i da i drugima koji su imali stvarnu tetu i ve?u od Bosanske Krupe moe oduzeti pravo da na neki na?in bude ta teta barem dijelom sanirana. Radi se o ljudima u poljoprivredi, mi ih zovemo teaci, ljudi koji zaista teko dolaze do svojih prihoda. Moram re?i u Sanskom Mostu te tete su prouzrokovale takvo stradanje prije svega u vo?ki i biljnih zasada koje je uzrokovalo da ni u ovoj godini prakti?no nema prinosa, pa bih ja zamolio Vladu da razmotri jo jednom mogu?nost da se izvri na neki na?in pa makar i minimalna nadoknada linearno tete i u op?inama Sanski Most, Buim, Cazin i u op?ini Biha?. Imam saznanje da su i druge op?ine kao i op?ina Sanski Most spremne izdvojiti dio sredstava. Poznato vam je da Federacija, obi?no kad su velike tete i Federacija se uklju?i, vii nivoi se uklju?e jer su te tete zaista ogromne. U op?ini Sanski Most prelaze iznos preko milion maraka. Dakle, ja pitam Vladu zato nije ispotovala ovaj zaklju?ak i pitam Vladu ho?e li i namjerava li kako bi ovi ljudi bili sigurni da ne?e imati nikakvu nadoknadu sa ovog nivoa i kako bi oni mogli traiti neke druge na?ine da do?u do bilo kakve da tako kaem nadoknade ovih nesre?a, elementarnih nepogoda koje su ih zadesile. Hvala."

Poslanik Kasim Mulali?:

"Potovani, sviju vas skupa selamim i pozdravljam. Ja ?i u skladu sa poslovnikom Skuptine pokrenuti inicijativu koja ima za cilj da Vlada USK-a u to kra?em roku donease uredbu odnosno pravilnik o uslovima i na?inu ure?enja gradilita, obaveznoj dokumentaciji na gradilitu i u?esnicima u gra?enju te uputi Skuptini prijedlog izmjena i dopuna usvojenog zakona o gra?enju. Potreba za ovim radnjama postoji u ?injenici da nakon usvajanja zakona o prostornom ure?enju i gra?enju imamo izraeno nezadovoljstvo i zabrinutost privrednih subjekata koji se bave gra?evinskom djelatno?u, a izazvano ?anom 97. pomenutog zakona koji upu?uje da u?esnici u gra?enju moraju potovati Federalnu uredbu. Kako smo na samoj sjednici pri usvajanju ovog zakona dobili niz pojanjenja i odgovora od resorne ministrice gospo?e Kurbegovi? koja je i sama najavila donoenje kantonalne uredbe, isto je potrebno uraditi odmah kako bi prekinuli pokuaj politizacije ovog po meni dobrog i kvalitetnog zakona. Zahvaljujem se."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovani, koristim priliku da vas sviju pozdravim. Moje prvo pitanje se odnosi na slijede?e- kada ?e Vlada staviti na dnevni red ta?ku Izvjetaj JU Fond za stambeno zbrinjavanje porodica ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroenih kategorija. Mi vie puta dobijamo taj zahtjev i traenje da se stavi na dnevni red. Mi ovdje svi izdvajamo 10% za taj stambeno-komunalni fond od svojih primanja i mi kao Skuptina koji izdvajamo i dajemo sredstva imamo pravo i da traimo izvjetaj o utroku tih sredstava. Odnosi koji su poreme?eni Vlade i rukovodstva, ne ulazimo u to ali traimo da se taj izvjetaj stavi na ?in ili ?emo mi traiti zaklju?ak da se skinu ta davanja ako nemamo kontrolu i nemamo uvid gdje se ta sredstva troe i kolika su ta sredsta. Zbog toga traim da Vlada odgovori kada planira staviti taj izvjetaj jer ve? drugi put, tre?i put postavlja se to pitanje i ne dobija se odgovor. I moje drugo pitanje se odnosi, dobijaju?i ovaj Slubeni glasnik, ja sam na zadnjoj Skuptini postavio pitanje mjera tednje, program tednje me?utim vidim da je Premijer dobio od Vlade saglasnost da moe poklanjati do 50 hiljada. Da li ?e biti taj izvjetaj i evo dobio sam pitanje gra?ana, sugestije sa aspekta pri?a se o nekoj zlatnoj kartici o posebno izdvojenom ra?unu..Da li je to istina i da li ?e biti izvjetaj o utroku sredstava sa aspekta poklona i sa aspekta te potronje na toj kartici."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Potovani, elim vas sviju pozdraviti. Ja sam postavio prije dvije, tri sjednice pitanje u vezi sa koncesijama. Iako me slubenik iz nadlenog ministarstva konsultirao ja nisam dobio odgovor, a ukoliko je potrebno due vrijeme elim da me se izvjesti ako je u postupku formulisanje odgovora. To je jedno. Drugo, traio sam spisak onih ljudi koji su dobili presude odnosno naknade za pravosnane presude. To se lako moe napravitin i to nisam dobio. Molim da se to uradi odnosno pitanje glasi- to valja ?initi poslaniku ukoliko mu se ne odgovara na postavljeno pitanje. Dakle to je pitanje. Što valja ?initi poslaniku ako mu nadleno ministarstvo ili institucija odre?ena ne odgovori na pitanje. I drugo pitanje- smatra li se obaveznim aktualna Vlada ispotovati odredbe zakona o budetu odnosno budetske obaveze iz prethodnog sastava Vlade. Hvala."

Poslanik Sulejman Kazi?:

"Prije svega elim re?i da podravam inicijativu gospodina Mulali?a i mislim da bi trebalo hitno krenuti u izmjenu zakona o prostornom ure?enju i gra?enju nakon svih reakcija koje su se desile po usvajanju ovog zakona. Moje pitanje je ministru privrede- u kojoj fazi je formiranje Kantonalne agencije za privredno ekonomski razvoj. Mi smo imali jednu ozbiljnu najavu od strane Premijera u njegovom ekspozeu, imali smo nekoliko rasprava gdje smo potencirali i traili da se taj proces pokrene, na nekoj od prethodnih sjednica smo odredili i koja su to sredstva za poticaj razvoja privrede na USK-u, to su sredstva ostvarena u procesu privatizacije i donijeli smo i zakon o poticajima u privredi. Prema tome postoje svi preduslovi da bi ova agencija po?ela sa radom i da bi bila podrka lokalnim razvojnim agencijama. Molio bih ministra privrede, ja mislim da on to moe usmeno odgovoriti u kojoj je fazi formiranje ove agencije. Hvala."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"Potovani, elim da vas pozdravim i poselamim. Ja imam jedno poslani?ko pitanje koje se odnosi, da mi direktor ne zamjeri, upu?eno je kantonalnom inspektoru za vodoprivredu, poljoprivredu i umarstvo a ?ega se ti?e.. mene su zamolili ribolovci sportsko-ribolovnog drutva Klju? da pokuam poslani?ki intervenirati da inspektor za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo izvri kontrolu tog ribolovnog udruenja u Klju?u. Naime, o ?emu se radi. Zakonom Federalnim o slatkovodnom ribarstvu je propisana visina cijene ribolovne dozvole koja iznosi za seniore 100 KM, za penzionere i ratne vojne invalide 50 KM no me?utim upravni odbor sportskog ribolovnog drutva Klju? je donio nelegalnu odluku tako da im napla?uje ribolovnice po 125 KM to je za 25% skuplje od zakonom propisane odluke. S toga bih molio intervenciju kantonalnog inspektora da utvrdi ?injeni?no stanje i da poduzme odgovaraju?e mjere kako bi se uklonila ova anomalija. Hvala."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo sviju skupa vas selamim i pozdravljam. Ja tako?er postavljam pitanje Vladi USK-a, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva kao to je prethodno i moj kolega Kamber pitao. Nemojte da administrativne i papirologijske greke budu razlog da poljoprivrednici ne dobiju naknadu tete za nevrijeme koje je prole godine zahvatilo podru?je USK-a. Poznato je da su op?ine izvrile svojim komisijama procjenu na terenu nastalih teta ito neke op?ine vrlo realnu procjenu. Evo op?ina Cazin je ?ak isplatila 50% od te tete i imam informaciju druge op?ine, evo isti je problem Sanski Most, Buim, Kladua, Biha?. Pa ja zaista ovom prilikom u ime poljoprivrednika molim, zamoljavam Vladu USK-a da na?e na?ina, ho?e li to biti interventna sredstva, ho?e li to biti sredstva za pomo? u zbrinjavanju i spaavanju materijalnih dobara nije bitno ali bitno je da poljoprivrednici dobiju naknadu tete za tetu koju su pretrpili poljoprivrednim usjevima prole godine, a evo i ova godina je loa kako kau nije tako dobra pa da na takav na?in se pomogne taj teak dinar u poljoprivredi naim poljoprivrednicima. Drugo pitanje postavljam tako?er Vladi USK-a. Imam informaciju da u op?ini Cazin ne?e mo?i zbog nedostatka prostora od 500 do 1000 u?enika ne?e mo?i biti upisano u srednje kole. Znamo da se gradi objekat srednje kole u Cazinu pa molim Vladu da izna?e na?ina da taj objekat stavi u funkciju do po?etka nastave kako bi ti u?enici dobili mogu?nost da budu upisani u eljeno zanimanje kad znamo da je ionako teko i skupo kolovanje, roditelji mukom koluju svoju djecu, nezaposleni a skupo?a velika pa nemojte da nedostatak prostora bude razlog da neki u?enik ne moe nastaviti kolovanje u naim srednjim kolama i da se na takav na?in obrazuje za novo zapoljavanje i novi rad. Zahvaljujem."

Poslanik Emir Tatli?:

"Potovani, sviju vas pozdravljam. Ja imam dva poslani?ka pitanja za danas. Prvo se odnosi a vezano je za moje pitanje koje sam postavio jo na 5. Skuptini a to je za visinu najavljenog poskupljenja cijene struje. Tad sam postavio pitanje da li ?e do?i do poskupljenja struje kao to je najavljeno i oni su dali i odgovor na poslani?ko pitanje u kojem su naveli da je upitno komentirati poskupljenje kako poslanik navodi. I jo su me u svom obrazloenju napali da iznosim hajmo re?i neistinu za ovom govornicom govore?i o poskupljenju struje me?utim evo ovih dana mi smo vidjeli FERK je donio i odluku i na svim naslovnim stranama dnevnih novina, vijesti struja ?e poskupiti vie od 15% pa ja postavljam pitanje ponovo ovaj put Vladi Federacije BiH da li je potrebno da do?e do najavljenog poskupljenja struje s obzirom da nam je Elektroprivreda materijalima dostavila tao?er i izvjetaj o visini uloenih financijskih sredstava iz kojeg je vidljivo da Elektroprivreda BiH u zadnjih 10 godina je uloila ?ak 56 miliona KM u humanitarni program to samo govori o ja?ini preduze?a i govori o tome da nema stvarno potrebe za najavljenim poskupljenjem struje. Tako?er ovdje imamo podatak da u Elektroprivredi je zaposleno 4 900 osoba, da je prosje?na plata 1470 km to govori o kako dobroj firmi se tu radi i stvarno ja ne vidim potrebu za najavljenim poskupljenjem struje i u ime svih gra?ana USK-a apeliram prema Vladi Federacije da izna?e na?ina da se zaustavi ovo najavljeno poskupljenje struje. Moje drugo pitanje odnosi se Ministarstvu obrazovanja USK-a. Naime, na zadnjoj rektorskoj konferenciji koja je odrana prole sedmice doneseni su zaklju?ci da se ne prihvataju, odnosno ne slae se sa odlukom vije?a ministara BiH a kojom se propisuje (nerazumljivo) zvanja, kojom je propisano ustvari da je Be?lar jednako vioj koli a Master jednako visokoj. S obzirom da je obrazovanje ovdje kod nas na USK-u na nivou naeg kantona, zna?i da ministar moe propisati nominaklaturu zvanja, postavljam pitanje ministru obrazovanja ako moe da odgovori nakon mog poslani?kog pitanja- kakvo je stanje na naem kantonu i da li ?e se prihvatiti ova odluka vije?a ministara da je Belar jednako vioj koli. Hvala."

Poslanik Ismet Doli?:

"Lijep pozdrav za sve u?esnike u radu dananje Skuptine odnosno za sve nazo?ne u dvorani. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo pitanje je za ministra obrazovanja, nauke kulture i sporta gospodina Juri?a. Gospodine ministre, vre li se pripreme za izmjenu i dopunu nastavnih planova i programa za srednje i visoko obrazovanje koji bi trebali da prate najavljeni projekat oivljavanje aerodroma eljava i pretvaranje istog u kargo aerodrom i kako se potreba za kolovanjem potrebnih kadrova uklapa u dugoro?ne planove razvoja sveu?ilita odnosno strategije razvoja kantona. Kada ?e se krenuti sa kolovanjem pilota, kontrolora letenja, navigatora, komunikacijskih stru?njaka i drugih sofisticiranih stru?njaka za potrebe ovog aerodroma. Pojanjenje- prije tri mjeseca Vlada i Premijer su najavili oivljavanje aerodroma eljava i pretvaranje istog u kargo aerodrom na kojem bi izravno ili neizravno nalo zaposlenje od 40-60 hiljada radnika ito najvie sa posdru?ja USK-a. Odgovorom na ovo pitanje javnost USK-a, a i ja osovno , ?e mo?i prosuditi da li je ovaj projekat i dalje u igri ili je on bio samo igra za jo ve?e pravljenje budala od gra?ana USK-a. I moje drugo pitanje za direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove gospodina Juki?a. Gospodine direktor, molim vas da mi dostavite popis naziva i adresa svih pravnih subjekata gdje je vren inspekcijski nadzor od po?etka akcije Stop radu na crno do danas. U popisu vas molim za analiti?nost na na?in da se jasno vide datumi inspekcije odnosno koji su to pravni subjekti gdje ste pronali radnike koji su radili na crno. Pojanjenje- smatram da javnost treba da zna koji to jesu a koji to nisu pravni subjekti kontrolirani jer to za sobom povla?i odre?ene pekulacije i sumnje da su neki pravni subjekti namjerno presko?eni ili unaprijed obavijeteni pa su prijavili svoje crnce. Isto tako potrebno je da se zna koji su to pravni subjekti koji iskoritavaju gladne radnike i dravne institucije kako bi se prema istima mogli o?itovati i u smislu drutvene osude zbog drutvene neodgovornosti. Ove informacije bi trebale biti u bazama podataka ministarstva gospodarstva da se ubudu?e uskrate razni poticaji i podrke istim pravnim subjektima jer ?e ih vjerovatno zloupotrijebiti. Bilo bi dobro kada bi takav spisak bar godinu dana mogao biti dostupan na vaoj web stranici da svi znamo ko je kakav. Hvala."

Poslanik Mladen Loni?:

"Ja pozdravljam sve prisutne. Evo moja je inicijativa za formiranje policijske uprave u Bosanskoj Krupi. U Bos. Krupi je ukinuta policijska uprava 2002.godine. Me?utim, mnogi policijski slubenici putuju u Biha? i u ostala mjesta au op?ini u samoj policijskoj upravi ima dovoljno i mjesta i kadra te smatramo da bi u op?ini Bosanska Krupa trebalo formirati policijsku upravu. S tim da je dosta velika op?ina geografski, a ujedno 35 hiljada stanovnika zasluuje da ta op?ina ima policijsku upravu. Drugim rije?ima mi bi op?inu Bosanska Krupa pretvorili u jednu ve?u mjesnu zajednicu ako joj se ukine i policijska uprava i sve to ostalo. Samo jedan primjer, u op?ini Bosanska Krupa ne?ete vjerovati kradu se konice i p?ele, ru?kovi ljudima sa stola. To ko ne vjeruje da ne postavljam sad delegatsko pitanje policiji, ljudi rade na tome ali to je istina pa bih molio ovu Skuptinu da ovu moju inicijativu podri. Hvala."

Poslanik Admir Hadipai?:

"A imam dva poslani?ka pitanja. Prvo elim da konstatiram da ne dobijamo odgovore na poslani?ka pitanja, ne znam iz kojeg razloga ali elim da i dalje nastavim postavljati poslani?ka pitanja, moda to ih upu?ujem na te adrese pa ne ele davati odgovore. Me?utim ja ponovo upu?ujem na istu adresu poslani?ko pitanje a upu?ujem ga Premijeru kantona gospodinu Hamdiji Lipova?i. Mene interesira zato ne prisustvuje sjednicama Skuptine. Ve? due mjeseci unazad Premijer Hamdija Lipova?a ne prisustvuje ovim sjednicama Skuptine to je za mene ne potivanje ove Skuptine odnosno organa koji ga je izabrao na mjesto Premijera kantona. Mi ovdje razmatramo o vrlo bitnim ta?kama dnevnog reda i nerazumljivo mi je da neko ko predstavlja politiku, ko vodi ovaj kanton, ko treba da planira i da da jasnu viziju razvoja ovog kantona ne?e i ne prisustvuje ovoj Skuptini koja treba da donosi vrlo zna?ajne odluke za gra?ane i budu?nost ovog kantona. Mene interesira ta je razlog, zato je uvijek opravdano ili neopravdano sprije?en da prisustvuje sjednicama Skuptine. I drugo svoje pitanje elim da uputim tako?e kad je u pitanju vezano za poskupljenje struje, me?utim ja ne elim zamagljivati o?i gra?anima, ja svoje pitanje postavljam Federalnom Premijeru Nerminu Niki?u koji je iz reda SDP-a i njihovom direktoru Elektroprivrede koji tako?er dolazi iz SDP-a zato su donijeli odluku o poskupljenju struje koja ?e od 01.07. biti skuplja ?ak do 50%. Zna?i kakvim su se parametrima i kriterijima vodili kada je Elektroprivreda donijela takvu odluku o poskupljenju struje. Smatram da je ona neopravdana s obzirom da je u proteklom periodu i gospodin Niki? govorio i o milionima maraka koje ima dobit Elektroprivreda i koji ?e se rasporediti u pokrivanju odre?enih dugova koje ima Vlada Federacije tako da ne vidim razloga ako neko posluje pozitivno i ostvaruje dobit da poskupljuje struju gra?anima i smatram da je to neopravdano i neophodno je da ta odluka bude stavljena van snage, a to moe jedino u?initi direktor Elektroprivrede koji dolazi iz redova SDP-a i Vlada Federacije na ?elu sa Nerminom Niki?em."

Poslanik Elvira Abdi?-Jelenovi?:

"Pozdravljam sve nazo?ne. U skladu sa poslovnikom o radu Skuptineupu?ujem pitanje nadlenoj slubi op?ine Biha? i JU Kantonalni fond za izgradnju stanova. Naime, JU Stanouprava Biha? kao nositelj investicionih aktivnosti je u odgovoru na izaslani?ko pitanje Admiru Hadipai?u vezano uz dovretak radova zgrade na lokaciji Ozimice I u Biha?u iznijela nekoliko konstatacija temeljem kojih postavljam nekoliko pitanja, a u cilju razumijevanja pomo?i koju ovakvi i sli?ni projekti predstavljaju. Da li je gra?evinska dozvola za izgradnju zgrade u Ozimicama I pravomo?na i kolika je cijena metra kvadratnog stana krajnjeg korisnika? Da li su korisnici stana platili tu cijenu u cjelosti? Koliko kota parcela na kojoj je zgrada izgra?ena, koje je povrine i od koga je kupljena? Obzirom da se financiranje izgradnje ovog objekta vri iz vie izvora, molim da mi kao nosioc investicije dostavite pregled upla?enih obaveza iz svakog pojedinog izvora sa naznakom dijela sredstava koji moraju platiti krajnji korisnici bilo vlastitim u?e?em u gotovini ili kreditnim zaduenjem kod JU Kantonalni gond za izgradnju stanova. Zahvaljujem."

Poslanik Farko Hodi?:

"Uvaeni, sve vas srda?no selamim i pozdravljam. Evo Nermin je po?eo jedno ribolova?ko pitanje, ja ?u nastaviti ali u druga?ijem tonu. Ja sam ribolovac i volim Unu volim ribolov ali poznato je da je iz godine u godinu riblji fond u rijeci Uni sve manji i manji i jednostavno ribljeg fonda polako nestaje. Naro?ito je to izraeno u zadnje vrijeme(nerazumljivo), izraeno je u donjem toku rijeke Une po pitanju bijele ribe. Naime, ima desetak godina u Bosanskon Novom je otvoren revir na bijelu ribu koji jednostavno istrebljuje bijelu ribu iz rijeke Une. Bijela riba prilikom mrijesta putuje uz vodu i dolazi na odre?ena mrjestilita kao losos, tamo gdje je ro?ena tu dolazi i da se mrijesti. Poto ribolovci u Bosanskom Novom mogu loviti dnevno i po 200 komada ribe prijeti nestanak potpuno te ribe u rijeci Uni. S toga upu?ujem pitanje i zamolbu ministarstvu poljoprivrede da preko organa, da li R. Srpske, da li op?ine Bosanski Novi vide da li je u mogu?nosti da se revir kao revir u Bosanskom Novom ili nekako svede u odre?ene okvire ili da se potpuno ukine da bi nam rijeka Una ostala bogatija ribom. Hvala."

Poslanik Šefik Veladi?:

"Prije svega elim vas sviju skupa selamiti i pozdraviti. Imam jedno poslani?ko pitanje. Da li je Vlada kantona na sjednici odranoj u Velikoj Kladui 27. ovog mjeseca donijela odnosno usvojila inicijativu o izjedna?avanju djece stradalnika rata svih jedinica na ovim prostorima. Naime u dnevniku kantonalne televizije ja sam gledao izjavu Premijera kantona gdje on kae da je Vlada usvojila inicijativu i da se ide u tom pravcu. Me?utim, neslubeno u razgovoru sa odre?enim ministrima kau kako ta inicijativa uopte nije bila na Vladi i da nije bila usvajana. elim ta?no da se zna je li bila na Vladi i je li usvojena. Ne znam kome to treba ponovo da kopa po nekakvim aktivnostima ako se zna da je to pitanje rijeeno kroz Federalni Zakon o civilnim rtvama rata. Oni koji pokre?u moraju znati da se prvo status pripadnika utvr?uje pa tek onda prava odre?ene kategorije. Zna?i, svaki dan pri?amo o reviziji korisnika onih koji su bili u armiji BiH, da se utvrdi status a da ne kaem onim drugima. Hvala."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja vas sve skupa selamim i pozdravljam i htio bih prije nego postavim svoja dva poslani?ka pitanja da malo prokomentiram ovo sve to mi ovdje postavljamo kao pitanja gdje traimo odgovore i ja sam proli put po istoj ovoj tematici govorio i kazao da su ustvari ova pitanja sr rada po meni ove Skuptine, da su ona na neki na?in ono to od nas zahtjevaju gra?ani i da ova pitanja koja mi ustvari ovdje postavljamo su zna?ajnija od mnogo ?ega drugog onoga to mi ovdje raspravljamo. Pitanja poslanicima moraju dobiti odgovor od institucija ito u roku onom kako je to propisano poslovnikom. I ?ak po meni mi bi trebali svake sjednice po ovim pitanjima, pod ovom nekakvom ta?kom, ja mislim da to nije protivno poslovniku, raspravljati o tome da nam se ovdje i usmeno i pismeno objasni i da poslanici zbog onih koji postavljaju ova pitanja imaju prave odgovore. A sad o moja dva pitanja. Moje prvo pitanje odnosi se na sljede?e- mi smo donijeli zakon o komunalnim djelatnostima i ja imam zamolbe od velikog broja gra?ana, zna?i ono to je gospodin Predsjedavaju?i proli put pokrenuo a vezano je za suspenziju onoga ?lana ili odga?anje primjene zbog potvrda koje su potrebne da bi se registriralo vozilo. Mi imamo na op?ini Biha? udaljenih mjesnih zajednica i po 40-50 km. Da bi ?ovjek doao da registrira auto on mora sada do?i prije na dva dana da podnese zahtjev za potvrdu, pa nakon toga mora do?i da uzme tu potvrdu a tre?i dan mora do?i da registrira auto. Mislim da ima takvih problema i u drugim op?inama i ja li?no smatram i zamoljen sam od drugih gra?ana op?ine Biha? da se ovaj ?lan ova inicijativa shodno ovome neto sli?no to je kolega Mulali? govorio za ?lan 97 zakona o prostornom gra?enju, da se taj ?lan jednostavno brie jer je to nerealno. Nerealno je to tako regulirati pogotovo to sam sluao na televiziji gospodina Demirovi? Mirsada direktora vodovoda i kanalizacije koji kae da je i prije primjene ovog zakona 97% naplate u vodovodu i kanalizaciji u op?ini Biha?. Zato onda za tih 3% praviti ovakve probleme. To je jednostavno teko na takav na?in uraditi i ja ovdje sa ovog mjesta pokre?em inicijativu i postavljam pitanje ministarstvu prostornog ure?enja da se ovaj ?lan brie. Drugo moje pitanje odnosi se na ono to su govorili gospodin Tatli? i gospodin Hadipai? a radi se o pove?anju cijene struje za gra?ane ili ?itave Federacije pa tu i naega kantona. Smatram isto tako da je Vlada donijela takvu odluku koja je nametnula dodatni teret gra?anima a ujedno da nije obezbje?en sistem zatite kako oni kau socijalnih slu?ajeva i penzionera jer nigdje nije doneen niti je u javnosti dan na?in na koji ?e se to obezbijediti. Ja mislim da bi najbolje bilo ovo to je gospodin Tatli? ovdje govorio da mi ispred ove Skuptine, malo je to teko vjerovati da ?e se ukinuti ta odluka od FERK-a i Vlade vezano za poskupljenje struje ali da pokuamo mi odavde kao zastupnici pokrenuti inicijativu da se to vrati, da se to odbije takva inicijativa a ako do toga do?e da se prije toga obezbjedi jasna zatita subvencija naih gra?ana koji su u potrebi socijale. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Uvaene kolegice i kolege, ja ?u shodno ?lanovima 190 i 191 poslovnika o radu Skuptine Unsko-sanskog kantona postaviti dva poslani?ka pitanja. Oba pitanja su proslije?ena na adresu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Prvo pitanje odnosi se na inicijativu mene kao zastupnika koji imam puno pravo u skladu sa poslovnikom upu?ivati i inicijative za izmjene i dopune odre?enih legistlativa. Naime, prije ne?u re?i 60 dana upu?ene je inicijativa za izmjene i dopune zakona o predkolstvu, dakle onog zakona koji je trenutno na snazi i koji je Zakonodavno pravna komisija jednoglasno prihvatila kako je to utvr?eno poslovnikom i ni do danas mi nemamo odgovora. Dakle, ti?e se izmjene ?lana 6 koji se odnosi na tople obroke a koje smo mi planirali u budetu USK-a i koje je ministar u svom nastupu na televiziji rekao da ?e biti rijeeno retroaktivno. Dakle ja traim odgovor ta je sa inicijativom, vi ste to duni proslijediti u skladu sa poslovnikom, molim vas ne u formi odgovora nego da to hitnije uputite u Skuptinsku proceduru izmjene i dopune zakona jer zakon koji smo mi donijeli ovdje o predkolstvu, koji je jedinstven sa Federalnim zakonom njegova primjena je odgo?ena sve do onog trenutka kada se steknu uvjeti a to je implementacija zakona o lokalnoj samoupravi. Moje drugo poslani?ko pitanje, kao to sam rekao proslije?ujem Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, naime na jednoj od zadnjih sjednica Vlade USK-a je bila ta?ka koja se razmatrala a ti?e se upisne kvote studenata na Univerzitetu u Biha?u i svi smo svjedoci na ve?ernjem dnevniku USK televizije bila je izjava sa pomenute sjednice gdje su date odre?ene informacije koje se uop?e ne ti?u te ta?ke, a ti?i se subvencioniranja izrada magistarskih i doktorskih disertacija u smislu uzimanja sredstava u hiljaditim iznosima od profesora i asistenata i tom prilikom su prikazane odre?ene osobe, izme?u ostalog i moje ime, mog kolege Damira Hodi?a, Albina Musli?a ali nije informacija potpuna. Dakle da li je potpuna informacija bila na Vladi, traim da mi se dostavi potpuna informacija jer ako se aludira na politi?are ja se onda pitam zato tu nisu bile sve osobe koje su trenutno na finkciji a izme?u ostalog i moj Premijer jer je i on po istom osnovu naplatio 2 500 KM i traim da mi se dostavi kompletna informacija od 2000.godine pa na ovamo koliko je sredstava dato na subvencioniranje magistarskih doktorskih radnji sa kriterijima dakle sa temama o prijavi magistarskih radnji doktorskih disertacija kako je to predvi?eno konkursom. Obrazloenje je vrlo jednostavno, to je poruka da ljudi koji trenutno rade na Univerzitetu vie ne trebaju se javljati na konkurs a mi smo jednostavno i ove godine planirali sredstva za pomo? u izradi magistarskih doktorskih radnji. Tako?er traim da mi se dostavi informacija kada je u pitanju izjava koja se potpisuje tada a primaju se sredstva, dakle ja citiram: ovim putem izjavljujem da ?u nakon sufinansiranja itd. ostati na Univerzitetu pet godina kako bih ta sredsta opravdao. Traim da mi se dostavi spisak ljudi koji su ispotovali te izjave i da se to proslijedi svim zastupnicima, dakle ne meni nego svim zastupnicima u Skuptini jer javnost ima pravo da zna konkretnu informaciju. Hvala lijepo."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva gospodin Galijaevi?:

"Potovani, ja ?u kratko a radi se o mom odgovoru gospodinu Kamberu i gospodinu Jusufu. Ve? se provla?i 4-5 mjeseci ko je nadlean za nadoknadu tete. Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede nije nadleno za isplatu tete usljed elementarnih nepogoda. Za to je nadlena Kantonalna uprava za civilnu zatitu i neko od predstavnika Kantonalne uprave za civilnu zatitu ili direktor ili neko koga on ovlasti. Mi smo imali na sjednici Vlade imali tu ta?ku dnevnog reda i imali izvjetaj komisije. Komisija kae da je jedino udovoljila svim tim papirologijama itd. op?ina Bosanska Krupa. Ja sam bio kod na?elnika op?ine Cazin, ?ovjek je sazvao savjetnike itd. koji su radili i tvrde da su napravili svu dokumentaciju da mogu ljudi dobiti nadoknadu tete a oni tvrde da nisu. Zaklju?ak na Vladi je bio da se zapisnik komisije dostavi svim na?elnicima op?ina, svim slubama i svim poslanicima da se ova pri?a jednom pokrene ili zaustavi. Ja isto ne mogu shvatiti kao ministar da pare postoje, u civilnoj zatiti ima para. Da pare postoje a mi ne moemo na?i rjeenje kako tim ljudima pomo?i. Oni kau da je Skuptina donijela odluku mimo zakona, tako kae komisija na Vladi. Zna?i u civilnoj zatiti postoje sredstva. Mi se satrasmo nemamo vatrogasnih kola, ovog onog po op?inama a u civilnoj zatiti postoje sredstva. E sad ti ljudi to tako tuma?e ta mi moemo uraditi, ne moemo mi nenamjenski troiti sredstva kao Vlada ali se jednom mora dobiti jasan odgovor u ?emu je problem. Meni ve? peti esti put dolaze ova pitanja, dolaze ljudi a mi ne moemo nita uraditi. Vi ?ete dobiti zapisnik te komisije sve i jedan poslanik i svaka op?ina. Definitivno samo kao mogu?nost isplate ima op?ina Bosanska Krupa. Hvala."

Ministar privrede gospodin Hajrulahovi?:

"Potovani, ja se elim referirati na samo jedno odre?eno pitanje a to je od gospodina Kazi?a, u pitanju je razvojna agencija koja je na neki na?in u programu rada i Vlade i Premijera u nastupnom govoru izraena kao potrebna i neophodna za razvoj ovoga kantona i u zadnje vrijeme mi se zaista ozbiljno bavimo tom problematikom i ja elim re?i nekoliko ?injenica. Naalost moje ministarstvo je vrlo loe kapacitirano, ja zaista nemam ozbiljnijih kapaciteta da popratim ovo to sad trenutno radimo na tom i to moram re?i otvoreno jer u ministarstvu je 11 uposlenih, da vam pobrojim strukturu 3 su na prometu, 1 na turizmu, 1 na trgovini i ostaje jedan pomo?nik i ja i jedna ena koja radi na poduzetnitvu da krojimo nekakve programe i eventualno zakone koji su iz te oblasti. Me?utim pokuavam zajedno sa Vladom i kabinetom napraviti odre?ena rijeenja i ?injenica je da tu raznih rjeenja ima na nivou Federacije prije svega. Vlada Federalna je naalost odustala od formiranja svoje razvojne agencije i u svom izvjetaju rekla da ?e to prema potrebi formirati to po meni ?ini se nije opravdano ovog momenta ali to je u njihovoj nadlenosti. Neki su kantoni formirali to pri ministarstvu, neki su to formirali kao organe uprave Vladine, neki su to formirali kao trgova?ka drutva, neki pri komorama itd. Ja mislim da ?emo mi krenuti u tom pravcu da to formiramo kao nukleus ministarstva privrede, kao nukleus razvojne agencije vjerovatno ove godine a tokom sljede?ih godina pokuati na?i najbolji modalitet uz saglasnost sa Federalnim nastojanjima koja ?e vjerovatno morati imati svoj pravac jer nedopustivo je i na federalnom nivou pa i na kantonalnom da nemamo jednog nukleusa koji bi prije svega brinuo o razvoju privrede, o razvoju poduzetnitva na neki na?in gdje ?e biti adresa skupljanja informacija, odailjavanje pozitivnih nekakvih energija sa ovoga prostora. Zato mislim da ?emo sigurno u ovoj godini imati ako nita u ministarstvu privrede nukleus odnosno jedno tjelo koje ?e se zvati odjeljenje za razvoj ili neto tako sli?no. U svakom slu?aju odjeljenje koje ?e imati puni kapacitet i mi smo odredili okvir u kojem ?e se ono kretati, ta ono treba da radi i na koji na?in da se ponaa ali samo je pitanje modaliteta kako i na koji na?in da ga usaglasimo zakonom i da fakti?ki pustimo ga u funkciju. Hvala."

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta gospodin Juri?:

"Potovani, da dam prvo odgovor kolegi Jusufu kada je u pitanju upis u?enika u srednje kole. Imamo pojavu u gotovo svim op?inama na kantonu da najve?i broj u?enika ustvari djece koji su stasali za upis u srednje kole imaju odre?ene ambicije za samo jedne vrste kola, pa imamo slu?ajeva konkretno u Biha?u da imamo jednu stranu navalu na medicinsku srednju kolu i gimnaziju a dok nam ostale tehni?ke kole kubure sa upisom u?enika. Zna?i sva djeca ?e biti upisana ali ne?e mo?i biti sve elje ispunjene i to je tako po prirodi. Ne moemo mi dopustiti da se u jednu kolu primi na stotine u?enika, a druge nam kole prazne. Kada je drugo pitanje bilo upu?eno a to je visoko obrazovanje i bolonjski ciklusi. Ovo je samo jedan list okvirnog dravnog zakona o visokom obrazovanju, ?lan 5 koji jasno kae- visoko obrazovanje se organizira u tri ciklusa. Prvi ciklus vodi do akademskog zvanja zavrenog do diplomskog studija ili ekvivalenta ste?enog nakon najmanje tri i najvie ?etiri godine redovnog studija te nakon stjecanja svjedo?anstva o zavrenoj srednjoj koli koji se vrednuje sa najmanje 180 a najvie 240 bodova. To je visoka sprema, vie spreme nema nekadanje. Ona tabela koja je bila izala, ono to sam proli put govorio je vrlo nespretna i ona nije po meni normalna. E sada to mi moramo napraviti u narednom periodu a to je izmjena normativnih akata kada je u pitanju osnovno obrazovanje, pla?e, kako regulirati pla?e a to treba izmjenu kolektivnog ugovora koji ?e precizirati jasno pla?u sa viom spremom nekadanjom, sa sadanjom bolonjskom sa 180 bodova i 240 bodova. Mi sada objektivno zakonski ne moemo primjeniti da imamo u procesu nastave, ja sam evo dao nalog da se radi u ministarstvu model da se plate ljudi koji rade sa 180 bodova ali ti ljudi ne mogu biti pla?eni kao oni sa viom nekadanjom, zna?i moraju imati neto vie ali ne mogu biti pla?eni oni koji imaju ?etiri godine 240 bodova. Mora biti neka razlika. To je lake u organu uprave gdje je to jasno rijeeno, ono to se sad name?e kao problem a otvoreno kaem imat ?emo udar na finansije jer vi sada ako bi linearno krenuli to je ogromna masa zaposlenih da svi imaju visoku spremu ja ne znam ho?emo li mi to mo?i financijski izdrati. I mislim da je gospodin Dloli? postavio drugo pitanje kada je u pitanju aerodrom eljava. To je jedan projekat koji je krenuo i koliko sam ja upoznat izme?u dvije drave. A ono to je bilo pitanje obrazovanja, da li ?e mo?i obrazovanje pratiti potrebe budu?eg tog aerodroma ja smatram jednim dijelom odgovorno da moemo. Imamo srednje kole strukovne koje mogu dati mehani?are. A kad su u pitanju pilotske kole pa ja ne znam ni jednu zemlju koja ima u svakom gradu pilotsku kolu, to je neto izuzetno jako i veliko to trebaju imati najve?i centri jedne drave. Hvala."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense