IX sjednica
9. sjednica: Pitanja poslanika/zastupnika
Poslani?ka pitanja sa devete sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona ...
IX sjednica

Poslanik Elvira Abdi?- Jelenovi?:

"U skladu sa Poslovnikom rada Skuptine upu?ujem pitanje Vladi Unsko-sanskog kantona odnosno ministru obrazovanja. Na dananjem dnevnom redu sjednice izme?u ostalog imamo i odluku o kreditnom zaduenju Univerziteta u Biha?u za iznos od 5 miliona eura. Nadala sam se da ?emo prije rasprave o ovoj ta?ki dobiti nune odgovore na nekoliko pitanja bezuspjeno postavljenih ranijem sazivu Vlade USK-a a kao to vidimo naalost nebitna za odlu?ivanje i u ovom sastavu Vlade, a neophodna za donoenje odluke o kreditnom zaduenju. Radi informiranja javnosti ali i za zauzimanje stava opravdanosti zaduivanja ovako organiziranog ili bolje re?i neorganiziranog Univerziteta daju?i prostora pojedincima da nastave znanost pretvarati u svoju vlastitu pr?iju postavljam sljede?a pitanja: koliko doktora nauka, magistara i profesora imamo na Univerzitetu u Biha?u? Gdje su magistrirali, doktorirali, stekli zvanje profesora? Ko su ?lanovi upravnog odbora Univerziteta? Koliko sadanjih i bivih politi?ara radi na Univerzitetu? Molim da mi se u pismenom odgovoru na pitanje dostavi spisak.... (prekid zbog nestanka elektri?ne energije)."

Poslanik Farko Hodi?:

"Potovani, ja ?u postaviti jedno poslani?ko pitanje. Obra?am se kantonalnoj inspekciji, ministarstvu pravde, poreznoj upravi, agenciji za privatizaciju i svima onima koji imaju veze sa ovim pitanjem. Vjerujem, i ne samo da vjerujem nego sam siguran da se ovo pitanje doti?e jo ovako sli?nih preduze?a. Naime, obratilo mi se nekoliko radnika firme Splonum u Sanskom Mostu koji su u vrlo tekom i nezavidnom poloaju. To preduze?e je privatizirano i ne znam da li je ispunilo sve zakonske obaveze proizale ugovorom o privatizaciji. Ono to mi kau je da obaveze prema radnicima nisu ispunjene, a posebno obaveze po pitanju neispla?enih pla?a, penzionog i zdravstvenog osiguranja. I kada im je davao plate, to je vrlo rijetko, u ve?ini slu?ajeva to je bilo u zidarskim blokovima, pjesku koji su radnici morali prodavati iz kruga fabrike da bi dobio koju marku kao platu. Koliko sam upoznat skoro sva firma je pod hipotekom na ime dizanja kredita i jo u vrijeme privatizacijskog ugovora to je vrlo nezakonski. Sada se osniva druga firma u krugu Splonuma iste te firme pod drugim nazivom sa istim menadmentom, a firma Sporum daje u zakup objekte i sve to drugo novoj firmi. U isto vrijeme nudi se radnicima novi ugovor koji ?e vjerovatno trajati 2-3 mjeseca da bi se rijeili radnici. Da bude jo gore, firma Splonum se ne gasi niti nova firma ima bilo kakve obaveze prema radnicima kojima se dovode novi sumnjivi ugovori. Moja su pitanja slijede?a: da li su ispunjeni svi uslovi iz privatizacijskog ugovora? Drugo, ko dozvoljava registraciju novih firmi na takav na?in kao to sam opisao? Ko ?e radnicima, kada i kako isplatiti obaveze koje im duguje firma Splonum? Da li su izmirene obaveze prema kantonu proizile zakonom o koncesijama? Zato traim od navedenih nadlenih institucija kantona da svako u sklopu svoje nadlenosti odgovori mi na postavljena pitanja. U isto vrijeme vas molim i traim od nadlenih organa na ustavnu i zakonsku zatitu gra?ana USK-a, a posebno radi radnika ne dozvolimo da nam razno razni meetari pretvaraju radnike u robove. Hvala."

Poslanik Muhamed Škrgi?:

"Potovani sviju vas lijepo pozdravljam. Ja bih elio utemeljiti pitanje samo sa par re?enica. ?injenica je da mi malo imamo problema sa Univerzitetom, a kada razgovaram sa kolegama sa Univerziteta oni mi kau da njihovi materijali ?esto zastanu u Vladi ili negdje drugo i ne do?u. Kad ja pitam za odre?ene materijale koje mi ovdje zaklju?imo da se dostave, oni ne stignu do nas. Oni me uvjeravaju da su poslati i da stoje ili u Vladi ili u ministarstvu ili negdje drugo. Ja ne znam je li to tako ali me uvjeravaju u to. I ?injenica je da smo imali i ovdje zaklju?aka i dobrih prijedloga koji nisu profunkcionirali u vezi sa visokim obrazovanjem i da neki promaaji koje smo konstatirali, ni?im i nikad Skuptina nije obavijetena da su sankcionirani. Ja postavljam pitanje ?etvrti put uzastopce ovdje i molim definitivno odgovor u ime informisanja javnosti i kolega u obrazovanju. Mole me svaki put kad i kad po?em na Skuptinu imam 20 poziva. Molim vas dajte nam spisak onih ljudi sa adresama koji su dobili isplate po pravosnanim presudama u 1999. i 2000. Godini i po kojim kriterijima. Ja to dosad nisam mogao dobiti i evo molim po ?etvrti put da se odgovori na to pitanje. Hvala lijepa."

Poslanik Hajrudin Halilovi?:

"Selam alejkum svim prisutnim i dobar dan. Ne?u nikog izdvajati, vi ste svi u istom prostoru pa vas ne?u posebno imenovati. Ho?u da kaem moje utiske. Prvo, jako je runo sa govornice i iz ove prve klupe i svih ostalih da se prenese ovakakv utisak jedan ljudi koji odlu?uju o sudbini ili u najve?em dijelu o odre?enim bitnim stvarima za ovaj kanton, da je jako ruan utisak i mogu re?i da me ponekad sramota to prisustvujem takvim raspravama. Noenje kravate i nekakve oznake da ste poslanik podrazumijeva da imate odre?eni ponos i imate odre?ena pravila ponaanja. Zato molim vas... Skidanje nao?ala ili noenje kravate ne zna?i da dajete utisak ozbiljnog ?ovjeka i ja vas zato molim to se to prenosi gra?anima da gra?ani znaju da imaju posla sa ozbiljnim ljudima. To je moje vi?enje nekakvog naeg ponaanja. Ne samo danas nego ina?e, mi to vrlo ?esto znamo iznositi takve stvari. Prvo pitanje poslani?ko koje bih postavio, ja sam to pitanje i prije dva mjeseca postavio- gra?ani Bosanske Krupe, MZ Arapua koje je povratni?ko naselje, a u kojem je ro?en i Rejs ?auevi? general postavio pitanje zato kanton nije izvrio svoje obaveze u cilju asvaltiranja dijela puta prema toj mjesnoj zajednici s obzirom da naa djeca sad na ekskurzijama hodaju po Sloveniji, po Hrvatskoj, po primorju, po drugim kantonima... ne mogu da obi?u ku?u Rejsa ?auevi?a, ne mogu da obi?u mezarje generala na tom prostoru i ne mogu da do?u da pogledaju kako izgleda jedno povratni?ko naselje. Ja vas molim da vidimo dokle je stao taj proces asvaltiranja toga puta, za koliko vremena se moe to najkra?e uraditi jer mi tamo odemo jedino kada treba da poloimo cvije?e, jedino kad treba da se slikamo za televiziju i da kaemo da smo zabrinuti za njihov povratak. Zna?i moje poslani?ko pitanje je- u kojem vremenskom intervalu ?e se asvaltirati taj put za koji su odre?ena sredstva odobrena ve? u prolom sazivu. Hvala."

Poslanik Admir Hadipai?:

"Ja imam dva poslani?ka pitanja. Oba upu?ujem Premijeru Vlade USK-a gospodinu Hamdiji Lipova?i i prvo pitanje upu?ujem i Premijeru Lipova?i i Premijeru Vlade Federacije gospodinu Niki?u. U protekloj sedmici Vlada USK-a zajedno sa Vladom FBiH organizirala je konferenciju na temu Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u USK-u. Prvi i drugi dan ove konferencije Vlada USK-a izvrila je, to su svi gra?ani mogli vidjeti, posjetu i obilazak kompanija koje su u isklju?ivo stranom vlasnitvu i koje rade na podru?ju naeg kantona. Moje pitanje gospodinu Hamdiji Lipova?i Premijeru Vlade USK-a i Premijeru Vlade F BiH gospodinu Niki?u- da li na takav na?in stvarate povoljan poslovni ambijent na podru?ju USK-a dok obilazite kompanije koje su u stranom vlasnitvu, a dok imamo kompanije koje su u 100% doma?em vlasnitvu a niste obili da vidite ?ime se nai doma?i vlasnici susre?u sa kojim problemima. Li?no smatram i moj komentar na to jeste dan to nije stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za doma?e privrednike izuzev ako oni nisu dio nekakvih stranih lobija koji ele stvoriti povoljan poslovni ambijent za strane kompanije. Nemam nita protiv da se posje?uju i strane kompanije ali smatram da je trebalo uzeti u obzir i doma?e kompanije ukoliko se eli stvoriti doista jedan kvalitetan poslovni ambijent na USK-a. Zna?i moje pitanje je- da li na takav na?in imaju namjeru da stvore povoljan poslovni ambijent i za doma?e privrednike ili im je samo namjera da ovom konferencijom stvaraju povoljan poslovni ambijent za strane kompanije. Tako?er, drugo svoje pitanje upu?ujem Hamdiji Lipova?i Premijeru USK-a. Ovo pitanje upu?ujem zato to mi je na moju adresu dolo pitanje odnosno koverta frupe gra?ana iz Biha?a koji su zamolili da postavim ovo pitanje javno onako kako su oni to zatraili, jeste da kada je gospodin Lipova?a bio kandidat u predizbornoj kampanji 2008.godine obe?ao da ?e u svom mandatu izgraditi ?etvrti most preko rijeke Une, da ?e na Lukama izgraditi novi Biha?, plin, internet, kanalizacija i ostalo to je obe?ao. Oni su meni ?ak dostavili i onaj plakat.. Zna?i gra?ane interesira kada ?e ova obe?anja biti ispunjena i kada ?e se po?eti sa realizacijom ovih projekata s obzirom da skoro isti?e ovaj mandat ?etverogodinji od 2008.godine, idu?e godine su izbori op?inski, nita od toga to je obe?ano nije zapo?eto pa evo u ime tih gra?ana ja postavljam to pitanje i traim odgovor u pisanoj formi."

Poslanik Nermin Be?irbegovi?:

"elim da vas sviju srda?no poselamim i pozdravim. Prije svega na moje prolo poslani?ko pitanje elim da se zahvalim na blagovremenom odgovoru Direkciji za ceste USK-a. Pitanje je bilo- regionalna cesta R-410 Lanite- Sanica da li se predvi?a gradnja. Naravno zadovoljan sam zbog brzine odgovora ali nisam zadovoljan sadrajem poto se kae u planu za ovu godinu nisu predvi?ena sredstva za izvo?enje radova na ovoj cesti. Ja bih elio da se malo vie angauju pogotovo oni koji su pobijedili na prostoru ove op?ine. Gospodine Zukanovi?u  o?ekujem od vas malo vie angamana jer u predizbornoj kampanji znate ta ste obe?ali, da ?e se napraviti ta cesta i volio bih da se malo vie angairate kao dio vladaju?e koalicije i da ?ete se pobrinuti da taj dio Klju?ke op?ine dobije koliko toliko asvalta. Znamo kolika je to ila kucavica za Sanicu i za Klju?.

Moja dva poslani?ka pitanja. Prvo se odnosi Predsjedavaju?em Skuptine. Gospodine Predsjedavaju?i pitam vas da lije izvodljivo da mi kao poslanici izvrimo jednu kolegijalnu posjetu kazneno popravnom zavodu Biha? odnosno zatvoru Biha? da se upoznamo sa situacijom u tom kazneno popravnom domu, da vidimo iz prve ruke sa upraviteljem, odgaja?ima, vaspita?ima, ?uvarima da li se ti nai gra?ani jer oni su dio nas, ti nai osu?enici uspjeno resocijaliziraju i pripremaju za povratak u drutvo pa vas stoga pitam da li je to izvodljivo, da se formira jedna parlamentarna delegacija od svih poslanika iz svih stranaka i da napravimo jednu takvu posjetu ako je mogu?e. Mislim da bi ste vi to mogli kao Predsjedavaju?i ovog najvieg tijela da izvrimo tu posjetu, da imamo jedan uvid kako ti nai gra?ani ive i gdje se nalaze jer i oni su dio nas. Moje drugo pitanje upu?eno ?e biti Premijeru gospodinu Lipova?i i poto vidim ovdje direktora gospodina Juki?a, kantonalnoj inspekciji. Naime o ?emu se radi. Mi znamo za ovu akciju koju je pokrenula Vlada USK-a u sprezi sa kantonalnom inspekcijom- Stop radu na crno. Odli?na stvar, dobra stvar i podravamo mi SBB, kao legalisti i kao legitimisti podravamo takve akcije. Ima jedna inkopatibilnost koja se javlja u samoj inspekcijskoj slubi. O ?emu se radi... Jedan od inspektora u slubi kantonalne inspekcije, mislim da je ?ak glavni inspektor za jedan dio te inspekcije, zove se gospodin Šefik Mri?, nita nije runo u tome ?ovjek radi svoj posao. On je ujedno ?lan upravnog odbora sportskog ribolovnog drutva u Klju?u. Ni to nije nita protivzakonito ali je protivzakonito neto da uz znanje naeg uvaenog inspektora Mri?a kao ?lana upravnog odbora ovog udruenja. Ve? 6 godina od 01.jula 2005.godine pa do danas poslove tehni?kog sekretara obavlja i predsjednik tog udruenja gospodin Besim Pudi? uz nov?anu nadoknadu a ?ovjek je penzioner i po dva osnova prima primanja. Moete zamisliti vi pokrenuli akciju Stop radu na crno, a u inspektoratu imamo inspektora uz ?iju saglasnost, uz ?ije znanje u upravnom odboru istog tog udruenja se obavlja jedan takav ?in gdje se jednostavno ne upla?uju doprinosi na pla?e, porezi na pla?e i sve ono to proizilazi iz zakona o doprinosima na pla?e. Pa smatram direktore da je to nespojivo da bi ta akcija imala neku moralnu vertikalu ako ja iznesem ovakve ?injenice to se moe i dokazati da ne budu moji navodi pogreno inpretetirani da je doista tako. S toga bih ja pitao Premijera i gospodina direktora- ta ?ete poduzeti da se otkloni ova anomalija da bi ste vi mogli i dalje sprovoditi akciju Stop radu na crno. Samo da kaem da uvaeni gospodin Pudi? ta primanja ima od 01.07.2005.godine, 6 godina sa 01.07.2011.godine, to je 72 mjeseca pa prora?unajte malo koliko je tu ote?en PIO/MIO i ostale institucije koje se bave naplatom prihoda od pla?a i poreza na pla?e. Hvala."

Poslanik Ismet Doli?:

"Lijep pozdrav za sve u?esnike u radu dananje Skuptine. Ja imam dva zastupni?ka pitanja. Prvo zastupni?ko pitanje je za direktora JP Unsko-sanske novine pa molim skuptinsku slubu da proslijedi ovo pitanje. Da?u neku uvertiru. Gospodine direktore, od kada se bavim politikom redovito ?itam va i njihov EPP tjednik Krajina ili bolje re?i redovito ga prelistam jer i bez ?itanja mi je postala jasna njegova misija i vizija tako da nemam potrebe da ?itam poznatu materiju. Pa ipak, budu?i da se radi o poduze?u i novinama koje se finansiraju sredstvima gra?ana USK-a u iznosu id 140 hiljada KM smatram da bi ste trebali i mogli zadovoljiti svoje gazdei pisati o njihovim „markopolovskim“ putovanjima, a u isto doba po?astiti svoje gra?ane jednom potenom rubrikom crne kronike da isti mogu bar poteno da se zaborave i ispla?u ako drugi mogu na njihov troak da tako ?esto putuju. Jer za nae gra?ane koji sve to pla?aju i dobar pla? na teme iz crne kronike je bolji od onoga to sada dobivaju. Osobno sam se raspitivao o prakti?nom funkcioniranju i stanju u vaem poduze?u i uvidio da se radi o ?udnim relacijama izme?u Skuptine i nadzorngo odbora s jedne strane i uprave ili ta?nije vas s druge strane. Neki od poznavatelja prilika tvrde da se takvo stanje pravi kako bi se pogodovalo tjedniku 037 Plus ili sli?no. Iz tog razloga me interesira sljede?e- koliko Skuptina a koliko nadzorni odbor broji ?lanova, koliko su odrali sjednica od 23.07.2009.godine do sada, koliko je pla?eno sjednica i jednih i drugih,  za koji period je zadnje pla?anje bilo i koliki iznos je naknade po sjednici, koliko uposlenika broji JP Unsko-sanske novine naravno uklju?uju?i i upravu, kolike su trenutne pla?e direktora odnosno vas i drugih ?lanova uprave, za koji period i mjesec je vama i vaim uposlenicima je ispla?ena posljednja pla?a. I kakav je tira Krajine u posljednjih pet godina pojedina?no po godini odnosno kakav je prvih pet mjeseci ove godine. I moje drugo pitanje za Skuptinu USK-a odnosno za Predsjedavaju?eg gospodina Roi?a. Od kada sam zastupnik u ovoj Skuptini provedene su dvije javne rasprave na nacrt dvaju zakona koje je usvojila Skuptina kroz svoje zaklju?ke. Ni o jednom terminu i mjestu odravanja javnih rasprava nisam bio upoznat premda sam slu?ajno prisustvovao jednoj raspravi u vje?nici op?ine Cazin. Moda postoji slubeni kanal obavjetavanja putem odre?enog portala odnosno web sajta ili nekog drugog medija ili ne?eg sli?nog ali ja zaista nisam upoznat s tom procedurom. Smatram da je za veliki broj zastupnika koji nisu vi?ni problematici koji tretira odre?eni normativni akt od posebne ili presudne vanosti prisustvovanja ovim raspravama ali isto tako smatram da je to i moralna obaveza svakog zastupnika prema fizi?kim i pravnim subjektima kantona jer na taj na?in svaki zastupnik dokazuje da je zainteresiran za rijeavanje odre?ene problematike koja se ti?e gra?ana, organizacije poduze?a i sli?no. Kako vjerujem da ?emo usvojiti danas nekoliko zaklju?aka o odravanju javne rasprave na nekoliko nacrta zakona, molim vas da mi u to kra?em roku odgovorite usmeno ili pismeno, kako da do?em do imformacija koje tretiraju mjesto i vrijeme odravanja usvojene ili usvojenih javnih rasprava bar nekoliko dana unaprijed na ?itavom prostoru USK-a po redoslijedu odravanja. Hvala."

Poslanik Asim Kamber:

"Ja kolegice i kolege imam tri pitanja, a gospodin predsjedavaju?i je rekao da se mogu postaviti samo dva a ona su specificirana kao tri pa ?u ja za sljede?u sjednicu ili u svakom slu?aju da se proslijedi eventualno jo ovo jedno pitanje. Evo ovom prilikom ?u postaviti dva pitanja kratka. Vlada USK-a na sjednici odranoj 05.05.2011.godine donijela je izmjene i dopune pedagokih standarda i normativa za srednje obrazovanje. To je u potpisu gospodin Sanel Mahi? tada je rukovodio vladom. U ?lanu 2 ispod poglavlja sedmi?ni poslovi razrednika navedena je sljede?a odredba- nastavnicima koji ne obavljaju poslove razrednika sedmi?na nastavna norma se moe uve?ati za dva nastavna sata. Ja traim od nadlenog ministarstva da ovu odredbu pokua korigirati u smislu da ona bude imperativna, da se moe ili ne moe. Ima u kolama u vezi ove odredbe ve? manipulacija dakle da oni koji su direktori i vode kole na neki na?in nekim ljudima prave taj ustupak, a nekim ne prave. Dakle to je prakti?no subjektivno po njihovoj slobodnoj ocjeni. Mislim da bi bilo dobro da vlada i ja predlaem Vladi da ovu normu korigira. Kad je rije? o drugom pitanjum uvaeni episkop biha?ko-petrova?ki 19.aprila 2011.godine uputio je pismo visokim zvani?nicima Vlade kantona i Vlade Federacije u kome je na krajnje neprimjeren i netendenciozan na?in okarekterizirao vlast u Sanskom Mostu ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu. On kae kao to ?ete vidjeti iz priloga, ovo je citat iz njegova pisma: Ljudi su pogaeni, misli se na povratnike srbe, od bezakonika i nasilnika ne samo od lokalne vlasti koja umjesto pravde dri nepravdu umjesto zakona bezakonje. Vapaj obespravljenih ljudi u kulminaciji moglo bi se re?i sveokupnog bezakonja koje se praktikuje ne samo u Sanskom Mostu ve? u mnogim krajevima i mjestima u Unsko-sanskom kantonu. Lokalna vlast u Sanskom Mostu je zbog takve politike i takve nacionalne diskriminacije prema srpskom narodu na federalnom nivou nagra?ena ministarskim foteljama. S pravom na imovinu i zatitu njihove imovine je skoro identi?no onoj situaciji u onim vremenima kada je zloglasni Kuti? uzviknuo da ?e putevi poeljeti srbalja ali srbalja vie ne?e biti. Ima tu jo kvalifikacija koje su teke, ja ih ne?u komentirati dakle gospodin episkop je upozorio na dva slu?aja s pravom gdje je lokalna vlast napravila greku, gdje je uzurpirana imovina povratnika i gdje mi zajedno s njima traimo rijeenje, me?utim ne smatram da su ta dva slu?aja trebala biti razlog ovakvog pisma koje je upu?eno na sve adrese dakle najviih kantonalnih, federalnih, dravnih zvani?nika, me?unarodne adrese zato to samo u susjednom Prijedoru gdje imamo oko 400 takvih slu?ajeva. Ito teih slu?ajeva, evo ne?u spominjati slu?aj gdje je pravoslavna crkva radila u isto?noj Bosni na privatnoj zemlji jedne starice jednu crkvu ali ja mislim da ova dva slu?aja ne zasluuju da tako kaem, da se na takav na?in spram ukupne vlasti USK-a odnosi uvaeni episkop i ja ga zaista molim da on objasni koji su to argumenti, moda postoje neki drugi argumenti koje mi ne znamo pa da ih moemo eventualno korigirati i popraviti da se on na ovakav na?in brutalno obruiona na vlast USK-a u cjelini posebno op?ine Sanski Most. Hvala lijepo."

Poslanik Sead Kadi?:

"Ja bih vas sve skupa poselamio i pozdravio. Ovako kad sluam prije nego to postavim ova pitanja meni se ?ini da u ovim poslani?kim pitanjima ima najvie ivota i najvie zahtijeva naih gra?ana. I mislim, evo jedna moja sugestija da se o tome moda razmisli, da se u dva mjeseca odri Skuptina jedna u toku ?itavog ovog mandata koja bi na dnevnom redu bez obzira na ova postavljena pitanja i odgovore koji uglavnom ostaju nekako u naim fiokama i slue za nau neku internu upotrebu da javnost ?uje o tim pitanjima vie i de se po tim pitanjima nekakvi zaklju?ci donesu to bi dalo nekakav ozbiljniji odgovor naim gra?anima ono to oni postavljaju. Evo ja ?u sad postaviti dva pitanja. Prvo pitanje postavljam ministru poljoprivrede i umarstva a odnosi se na fabriku vode u Kulen Vakufu. Naime, ja sam kao zastupnik u prolom mandatu u vie navrata na neki na?in postavljao ova pitanja, borio se za status ove fabrike koja je prije ?etiri godine po?ela raditi, primila tada 30 radnika, to je navodno tada bilo neko privatno vlasnitvo, ta se je poslije zakompliciralo i ta je fabrika stala i prema nekim nezvani?nim mojim informacijama ja sam ?uo da je ta fabrika prije nekoliko dana prodana nekoj kanadskoj firmi i da je obe?ano da bi trebao biti pokrenut taj pogon u augustu ili julu ove godine. Za Ljuto?ku dolinu mjesne zajednice Oraac u Kulen Vakufu vrlo bi zna?ajno bilo poto postoji taj privredni kapacitet gore da se pokrene jer on bi sigurno zaposlio najmanje 30 ljudi. Ali li?no ja smatram jer nije ovo prvi put da su takve informacije dole, volio bih da se ovdje javno to kae ako je to ta?no da na neki na?in narodu tom gore koji ivi damo i nekakvu nadu. Drugo moje pitanje se isto odnosi na jedan privredni kapacitet, a postavljam ga ministru privrede USK-a. Radi se o proizvodnom kapacitatu najavljivanom dugo vremena za preradu gipsa. Mi znamo svi ovdje isto u ovoj Sali koji smo i ranije bili o toj pri?i u tom dijelu nae op?ine Biha? 40 godina se pri?a kako dolaze ulaga?i, 40 godina nisam pogreno rekao i uvijek se pri?a i pri?a i nikada nita od toga nije bilo. Znam da smo u zadnjih godinu dana puno se svi angairali oko toga da su ra?eni studiji i ispitivanja, da su dokazane rezerve ali nemamo zvani?ne informacije gdje to sada stoji i u kakvom je statusu ta firma. Mislim da ovakva pitanja, da se koncentriramo na rijeavanje ovakvih stvari imalo bi vie efekta za nas sviju nego ovdje to se prepiremo o nekakvim stvarima koje su negdje u magli  i u zraku... ja kao poslanik traim pismeni odgovor i ako moe ovdje usmeni odgovor."

Poslanik Mira Ljubijanki?:

"Potovani prisutni toplo vas pozdravljam. Ja imam dva poslani?ka pitanja. Jedno je upu?eno ministru zdravstva i ovo je tre?i mandat i tre?i put, 2000.godine sam prvi put postavila to pitanje pa evo na po?etku ovog mandata isto pitanje postavljam. Kad ?emo dobiti bazen u Gati? Dokle je dola ta faza i ho?e li barem u ovom mandatu biti zavren? 11 godina ?ekam na istu stvar, a znam da smo mnogo uradili da taj bazen bude u Gati. Moje drugo pitanje je upu?eno Vladi kompletnoj. S obzirom da jako puno materijala pisanog dobijamo i da onaj ko i?itava detaljno taj materijal moe u?initi mnogo pravopisnih greaka. Ima li Vlada lektora, ne?u pitati jer znam da nema ali bi trebalo makar jednog lektora da ima ako ne svako ministarstvo onda makar jednog da se ne deavaju neke stvari koje se deavaju u materijalima jer ipak smo mi zakonodavno tijelo i trebalo bi bar pismenost da nam bude na nivou. Hvala."

Poslanik Nijaz Hui?:

"Potovani, moje pitanje danas koje ?u postaviti je upu?eno ponovo Komunalno-stambenom fondu op?ine Cazin. Naime, zamoljen sam od strane gra?ana MZ Liskovac koji ive u jednom naselju koje se zove Muri?i da postavim pitanje Skuptini kantona vezano za izgradnju njihovog lokalnog puta dakle u njihovom naselju. Gra?ane interesuje gdje je nestalo 50 hiljada KM koje je Skuptina odobrila putem amandmana u prolom sazivu za njihov lokalni put. Sredstva su preba?ena u 2008.godini Komunalno-stambenom fondu me?utim do dana dananjeg nisu realizirana a zaista su potrebna da bi se taj put priveo kraju. Ja sam na nekoj od proteklih sjednica uputio pitanje Komunalno-stambenom fondu vezano za rekonstrukciju ulice rtava domovinskog rata i dobio sam u pravom smislu rije?i odgovor za koji sam znao kako ?e glasiti. Naime da vas podsjetim, traio sam informaciju gdje je 200 hiljada KM za rekonstrukciju ove pomenute ulice i dobio sam odgovor da je ta rekonstrukcija pomenute ulice finansirana putem GAP projekta i iz teku?ih sredstava Komunalno-stambenog fonda. Dakle ponavljam, s pravom sam postavio pitanje gdje je 200 hiljada KM koje je ova Skuptina u proteklom sazivu uputila putem amandmana prema tom pomenutom projektu. Ovakvih sli?nih slu?ajeva u mojoj op?ini, dakle u op?ini Cazin ima puno i ukoliko Vlada USK-a ne u?ini neto na preispitivanju ovako u?estale pojave mi ?emo uskoro zatraiti od svih nadlenih agencija ove zemlje da istrae gdje su sredstva poreznih obaveznika te da se ispita njihovo nenamjensko troenje. Hvala."

Poslanik Mirvet Beganovi?:

"Potovani, koristim priliku da vas sviju pozdravim. Imam prvo za ministra poljoprivrede, nisam dobio jo uvijek zvani?no odgovor utvr?eno stanje sa aspekta zamjene zemljita na izvoritu (nerazumljivo) Pe?ina. Molim vas da se poalje ili inspekcija ili neko da se utvrdi stvarno stanje jer to gra?ani zahtijevaju i prave problem. Zna?i da se vidi na licu mjesta da inspekcija utvrdi koji dokument postoji. Imam dva poslani?ka pitanja. Prvo pitanje evo bio sam igrom slu?aja na ovoj konferenciji o poboljanju poslovnog ambijenta. Premijer Federacije gospodin Niki? je upoznao prisutne da sredstava od MMF-a nema. U ovoj godini 250 miliona ne?e do?i, u Federaciju ne?e do?i, ni na kantone ni na op?ine koji su trebali biti ve?im dijelom korisnici. Zato postavljam pitanje Vladi USK-a u kojoj fazi i da li priprema program mijera uteda tj. zakon o utedama koji bi trebali da donesemo jer s druge strane imamo svaki dan vidimo da se sve vie troi, putuje se puno... nadam se da imaju efekta ta putovanja. U medijima vidimo da se ide Turska, Austrija itd. Nisam protiv ali moraju biti i efekti i postoji problem kvalitetnog informisanja, povratnih informacija. Mi imamo dva problema, problem i kod Vlade i kod Skuptine. Skuptina jo uvijek nema web portal i ja bih molio Predsjedavaju?eg da ubrzamo taj proces da moemo ovo to je rekao kolega Kadi? da gra?ani mogu do?i do informacija, da mogu dobiti odgovor. Ako mi samo dobijemo odgovor i zadrimo ga za sebe to nije onda onaj efekat koji treba da bude. Moje drugo pitanje jeste federalnom ministru poljoprivrede, ujedno i kantonalnom- kada ?e biti izdata odluka doneena odluka i uputstvo o poticajima za poljoprivredu jer evo ve? smo uli u esti mjesec, znamo da se poljoprivrednici nalaze u veoma tekom stanju i da oni bez tih sredstava svoju proizvodnju dovode u pitanje. Mislim da je neosporno i da je stvarno nevjerovatno da evo prvi put iako imamo i stabilnu Vladu Federacije, imamo poziciju, imamo sve nije jo uvijek doneeno uputstvo za poticaje za poljoprivredu, da poljoprivrednici jo uvijek ne znaju ta ?e biti poticano ?ak prema prvim informacijama nezvani?nim (nerazumljivo) bi?e dovedena u pitanje naa poljoprivreda. Zato? Prijedlozi koji su bili bilo je ukinuto ?ak nekih zna?ajnih projekata, zna?ajnih kao to je bio uzgoj visokosteonih junica, mi uvozimo junice a s druge strane svoje ne?emo da poti?emo to je apsurd. Zbog toga postavljam pitanje putem ministarstva poljoprivrede da nam zvani?no federalno ministarstvo odgovori kada i u kom roku ?e biti doneeno uputstvo i odluka o poticajima da bi nae kantonalno ministarstvo moglo napraviti svoje uputstvo i da bi se pristupilo isplati poticaja poljoprivrednim proizvo?a?ima."

Poslanik Jusuf Bajrektarevi?:

"Uvaena gospodo ja imam dva pitanja. Prvo pitanje Predsjedavaju?em Askuptine i Kolegiju Skuptine USK-a akop treba i ira javnost da se ispita. Ponaanje Predsjedavaju?eg Skuptine jer ovdje on o?igledno vri mobing i diktaturu. Ako opozicija nema pravo da iznese svoje miljenje nemojte nas tjerati da moramo izlaziti iz sale jer to nije dobro. Ja elim da radim, elim da budem tu i elim da doprinosim. I kritika je dobronamjerna nije zlonamjerna u cilju da se popravi stanje, a o?igledno je da se vri mobing jer dananji primjer o dnevnom redu ja sam zapo?eo diskutovati i mene je Predsjedavaju?i prekinuo. Isti takav govor je poslije mene odrao Kamber do kraja. Da je trebalo 10 minuta on bi pri?ao. Potpuno istu temu o zakonu o gra?enjima. Samo sam htio re?i da to gui nau privredu. I traim da se to ispita. Drugo pitanje, digresiju jednu malu. Ovo je raspravni parlament i treba svako da raspravlja, da iznese svoje miljenje u etici u skladu sa normama. Ja nastojim tako sve u cilju da se popravi stanje gra?ana. Drugo pitanje Vladi USK-a. Raznim zakonima i propisima stee se obru? i oteava ivot gra?anima, otima se i ono malo para to ima narod, to zaradi i gui bilo kakav razvoj. Ve? je gotovo sve i uniteno, zakonom o privatizaciji sve je uniteno. Stoga ja iniciram da Vlada USK-a u saradnji sa Vladom Federacije provede stru?nu javnu raspravu o postoje?im, vae?im, zakonskim propisima i predloi izmjene propisa u onom dijelu, u onom smislu da se ostane u skladu sa zakonom ali da se olaka ivot gra?anima da se olaka rad, da se olakaju uvijeti za nova radna mjesta, za nova zapoljavanja i otvaranje novih radnih mjesta jer postoje?i na?in, ale mi se privrednici, zbog eraznih nameta na privrednike na gra?ane dolazi do situacije da mnogi moraju zatvarati svoja preduze?a i tako nedajboe davati otkaze mnogim radnicima. Nama je cilj da se borimo protiv siromatva, nova radna mjesta, bolji uvijeti za zapoljavanja i bolji standard gra?ana, prava gra?ana, prava radnika po evropskim standardima. Jednom re?enicom re?eno da svaki ?ovjek u ovoj dravi dostojno ivi i radi u svojoj lijepoj BiH po evropskim standardima. Zahvaljujem."

Odgovori na poslani?ka pitanja

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva gospodin Galijaevi?:

"Potovani sviju vas pozdravljam. Evo ja bih prvo odgovorio gospodinu Kadi?u. Nije samo to smo iz Kulen Vakufa da nas zanima ova fabrika ovdje ali eto.. Vi znate da je ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva nadleno za koncesije za vode i mi imamo problema o koncesijama. Ova fabrika je po?ela sa radom prije pet godina. Nakon nekog vremena je i stala jer se vlasnik fabrike naalost ubio i status fabrike stoji nerijeen gotovo pet godina. Sin je preuzeo obaveze. Nadlenost je bila Hypo banka koja ima hipoteku nad fabrikom, traila su se neka rijeenja do?im ni ovdje Hypo banka u BiH nije nadlena nego Hypo banka u Klagenfurtu. Slu?ajno bivi direktor fabrike vode radi kao stru?ni savjetnik u ministarstvu naem za vode. U koordinaciji sa Premijerom ja sam u par navrata sluao krenu?e danas, krenu?e sutra itd. i pitao sam ta je s tim jer su se javili neki ljudi nai koji su bili voljni da rijee tu fabriku da kupe tu fabriku ali cijena je kao bila enormna. zNa?aj i vanost te fabrike da ne govorim koliko vode mi uvozimo u nau zemlju i ta bi mogli proizvoditi tamo ali je problem niti se koncesije pla?aju, niti se voda koristi a ubismo se pri?om kako imamo, kako smo bogati vodom. Ja sam rekao da se napie njima jedno pismo. U banku jedno pismo da napiemo da vidimo ta je s tim i jedna gospo?a je nama odgovorila- eto mi ?emo vidjeti, rijeavamo itd.  neto nedefinisano i onda smo mi poslali odmah drugo pismo da mi nismo zadovoljni odgovorom i da do kraja maja ako ne rijee tu pri?u mi ?emo njima ukinuti koncesiju, a vi fabriku onda prodajite kome ho?ete, fabrika vode bez koncesije ne zna?i nita. I oni su prije deset dana doli i ljudi iz banke iz Klagenfurta i ulaga? ?ovjek sa ovih prostora iz Kanade kod advokata i sin od ovg vlasnika i rijeili da ?e pokrenuti fabriku vode. Ja sam dobio pismo opet od gospodina Cipeti?a da ?e se krenuti u remont zato to se mora servis uraditi sedmi i osmi mjesec i da se oni nadaju da ?e se fabrika pokrenuti najdulje do devetoga mjeseca. To je to koliko vam ja mogu re?i o fabrici vode. I Ina?e mi ?emo to se ti?e koncesije o vodama mi ?emo to definitivno po?eti rijeavati i staviti pod nadzor jer tu postoje ogromna sredstva koja mogu u?i u budet USK-a. I ovo je dobro pitanje za ovo uputstvo, zaista ovo treba... Mi smo poslali dva puta urgent u Federalno ministarstvo za uputstvo, evo jo uputstvo nije napravljeno i mi smo donijeli nau privremenu odluku da moemo pomo?i poljoprivrednoj proizvodnji sa ova dva miliona to se ti?e mljekarstva. Mi ne moemo napraviti nae uputstvo da bi mi isplatili nae poticaje dok ne dobijemo njihovo uputstvo. ?etvrti kvartal ljudi nisu dobili iz 2010.godine i ovaj prvi iz 2011.godine. Sve ?inimo sa nae strane vjerujte, mi smo i primjedbe poslali. Evo zaista bila je da se ukida visokosteona rasplodna junica, da se ukida sistem krava tele, da se ukidaju kapitalni izdaci i mislim da ?e to biti dobrim dijelom uvaeno. Hvala."

Ministar privrede gospodin Hajrulahovi?:

"Cijenjena gospodo, ja se elim referirati na tri pitanja, me?utim ne otklanjam mogu?nost da ?e to biti pismeno uru?eno vama za pitanja prije svega cijenjenom gospodinu Kadi?u kad je u pitanju gips i Kulen Vakuf, nalazite gipsa u Kulen Vakufu. Tu je u odre?enu proceduru uao davno „La fa“ francuska firma koja je u procesu istraivanja bila zarobila 172 hektara zemljita i na takav na?in je ona bila uslovno re?eno u posjedu tih zemljita radi istraivanja. Prije nekoliko dana dobio sam i zvani?no stav a prije toga sam uputio i svojim dolaskom u ministarstvo i pismo da se oni oglase ta po tom pitanju rade. Oni su bili u procesu dobivanja okolinske dozvole. Koliko imam informaciju zadnjih dana dobili su okolinsku dozvolu i odre?ene neke dozvole koje su preduslov za ulazak u pregovaranje ovog koncesionog ugovora. I sad se stvaraju polako uslovi da se u to skorije vrijeme u?e u pregovaranje s njima. Naravno tu jo ima odre?enih problema koji ?e se rijeavati u postupku. Tvornica gipsa koja je uslov ekspolatacije tog gipsa mora biti izmjetena iz Nacionalnog parka Una, mora se staviti u punu funkciju privre?ivanja na ovom prostoru, ne moe biti samo radi izvoza sirovine. Prema tome bi?e to jedan postupak koji ?e dugo trajati sa La faom ali u svakom slu?aju vlada ne?e odustati od svojih namjera da izradi kapacitete prerade gipsa na ovim prostorima i na takav na?in da ne plasira svoju sirovinu vani nego da plasira poluproizvod ili gotov proizvod. Zna?i dobit ?ete pismeni odgovor ali ja elim ovog momenta da ne ostane nedore?ena stvar. S obzorom da su gospodin Selimbegovi? i mislim da je gospodin Be?irbegovi? uputili pitanje iz oblasti Direkcije za ceste a poto je to na neki na?in u nadlenosti ministarstva elim re?i da smo mi zadnjih dana u procesu izrade strategije trogodinjeg razvoja putne infrastrukture u oblasti kantonalnih puteva i da izme?u ostalog i ti se putevi nalaze u nekakvom nacrtu. Moram napomenuti jo jednu stvar da se tamo radilo jer nije da se nita nije radilo. Radilo se na podru?ju Sanice Lanita, jedan dio puta je napravljen i treba sad oko 9 hiljada metara puta zavriti do izlaska na Lanite. To nije tako mala investicija s obzirom da Direkcija za puteve ima godinji priliv negdje oko 6 miliona maraka i nije lako izdvojiti nekoliko miliona maraka iz 6, a treba postoje?e puteve odravati i treba ih servisirati na neki na?in posvetiti dunu panju prema onome to je izgra?eno pa tek onda investiranje. Tako da ?e taj program trogodinji koji mi sad trenutno radimo uskoro se na?i na Vladi i vjerujem kod vas na Skuptini tako da nema bojazni da ne?ete o tome biti na vrijeme informirani kroz materijale koje ?ete razmatrati na ovoj Skuptini i donijeti svoju kona?nu odluku o strategiji trogodinjeg razvoja putne infrastrukture na ovom podru?ju. Hvala."

Ministar zdravstva gospodin Amir Muri?:

"Potovani, ja ?u prvo pitanje odgovoriti gospo?i Ljubijanki?. ?im se na federalnom nivou usvoji zakon o javno privatnom partnerstvu mi ?emo krenuti u projekat rehabilitacije Gate gdje ?emo pored ovog naeg dijela koji se oslanja na Zavod za zdravstveno osiguranje i pokrenuti taj komercijalni program pa ?emo imati i bazen. Drugo pitanje se odnosi, gospodin Hadipai? je postavio pitanje Vladi i Premijeru. Ja ?u sebi dati za pravo da dam dio tog odgovora. Kad je u pitanju Loversan mi na naem prostoru kantona imamo dvije fabrike koje se bave proizvodnjom sanitetske opreme i sanitetskog materijala. Ja sam inicirao dvije posjete u Loversan, ao mi je to nisam uspio povezati da odemo u posjetu i Saniteksu u Veliku Kladuu. U Loversanu se prave kateteri za korenografiju jedini na prostoru drave BiH ito jako kvalitetni. Centar za srce u Tuzli koristi te katetere i ja sam inicirao taj projekat, ako bi Loversan pokrivao ?itavo trite na podru?ju Federacije mi bi mogli zaposliti gore jo 30 ljudi. Gore radi 180 osoba i to su sve ene mladog i srednjeg doba koje imaju formiranu porodicu i ja mislim da sa tim posjetama mi njima dajemo podrku. Gore je uprava sva, ljudi su sa podru?ja kantona. Ja ne znam vlasnitvo te fabrike ali ako se otvori nova linija proizvodnje zna?i da ?e 20-30 mladih ena biti zaposleno. Ja ?u u narednom periodu pokuati da zvani?nike sa federalnog nivoa odvedem i u Saniteks jer oni su fabrika koja proizvodi jedini sanitetski materijal tog oblika na podru?ju BiH ali su oni malo zastupljeni na podru?ju Federacije i mi moramo to i vi kao Skutina i poslanici morate pomo?i da to poguramo. I oni ako bi uspjeli da se nametnu tritu i oni bi mogli zaposliti 30-50 ljudi. Zaposliti danas 100 ljudi ja mislim da je to veliki uspjeh i nadam se umjesto pitanja ?udnih da ?ete dati podrku svim tim projektima bar meni i Vladi USK-a. Hvala."

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta gospodin Juri?:

"Potovani, da samo u par re?enica dam odgovore na pitanja koja su upu?ena. Uvaenoj zastupnici Abdi?-Jelenovi?. Kada sam i proli put rekao za informacije koje smo trebali dobiti od federalnog inspektora gospodina ?uljka ja sam dobio informacije naravno u usmenom sadraju, ovih dana o?ekujem pismeni odgovor. Sada ne bih govorio o detaljima ali ?e biti vrlo interesantno, naravno bi?e upoznata i Vlada i Skuptina tako da su odre?eni pravci pokrenuti kada je u pitanju stanje na Univerzitetu i u samom resornom ministarstvu pokrenut je konkurs za izbor inspektora za visoko obrazovanje. Što se ti?e drugog pitanja uvaenog zastupnika Škrgi?a, ono to sam ja isto kao i on, moram re?i tu smo isti, traio podatke koliko je ispla?eno sudskih izvrenja, ti podaci nisu u ministarstvu obrazovanja nego u min. financija to ?u ja sa kolegom ministrom financija te podatke dobiti jer sredstva su u kolama ispla?ivana iz tog ministarstva tako da ?emo imati podatke mada kole imaju podatke koliko je i ta ispla?eno, koliko nije odnosno ta je tueno i ta je jo u postupku. To je jedan proces u koji smo krenuli da prikupljamo podatke koliko toga ima, ta je ispla?eno, ta nije i ta je jo u postupku. I za uvaenog zastupnika Kambera, kada je u pitanju izmjene i dopune postoje?ih pedagokih standarda naime mi smo u ministarstvu ocijenili da postoje?i pedagoki standardi doneeni 2004.godine su se u praksi pokazali prili?no neracionalni, daju iroke mogu?nosti direktorima srednjih kola da zapoljavaju ve?i broj uposlenih a imamo elju da idemo u racionalizaciju broja zaposlenih i naravno smanjenje trokova pa smo u samo jednom ?lanu postoje?e pedagoke standarde izmjenili kako bi stvorili prostor. Ako ?ovjek radi sa pola norme ima pola pla?e, a ne da su tamo u nekakvim odnosima pa mu se stavlja i deurstvo i ono to nije u sklopu svega. Zna?i onaj ko radi cijelu normu ima cijelu pla?u, onaj ko radi pola norme ima isto cijelu pla?u a ovamo u praksi je to druga?ije. Upravo u cilju racionalizacije i da neke stvari razgrani?imo to smo pokrenuli dok ne do?u u proceduru novi pedagoki standardi koji su u pripremi. Hvala."

Predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Husein Roi?:

"Dame i gospodo, s obzirom da su dva poslani?ka pitanja upu?ena meni gospodin Be?irbegovi? nije tu, naravno da postoji mogu?nost o tome ?e Kolegij donijeti stav u kojem sastavu komisija treba da posjeti Kazneno popravni dom i dakle nije to neizvodljivo. Kada je u pitanju javna rasprava gospodin Doli? je postavio pitanje, dakle Skuptina zaklju?kom kada je u pitanju nacrt zakona donosi koji su to rokovi i ko su nosioci tih aktivnosti. Ali evo samo da vas obavijestim, a to je bila i primjedba gospodina Beganovi?a da danas u podne starta stranica Skuptine dakle napokon je zavrena i ona danas kre?e sa svojim radom tako da ?e svi zastupnici imati priliku da inoviraju i nau tu stranicu. I na kraju samo jedan komentar, nadam se da mi ne?ete uzeti za zlo, meni je ao da pojedini zastupnici imaju takav dojam da se ovdje stvara nekakva aristokratija. Vjerujte, mi kada smo utvr?ivali dnevni red gdje smo stavili ovaj zakon, svi smo ga jednoglasno podrali i vaa inicijativa koju su uputili Klubovi i svi poslanici, evo ja moram da kaem da sam u ovom dosadanjem radu vrlo zadovoljan, kada bih ja ocjenjivao rad poslanika svih ponaosob mislim da je to izvanredno i ao mi je da se stvara takav dojam. Jednostavno ono to ja pokuavam kao mehanizam, trenutno ?ovjek koji vodi i koji je jednak me?u 30, jeste da se potuje poslovni?ka procedura, nita drugo. Meni je gospodine Bajrektarevi?u ao da ste stvorili takav dojam. Hvala lijepo."

Napomena: Poslani?ka pitanja su preneena u izvornom obliku sa stenograma sjednice Skuptine Unsko-sanskog kantona.

Adsense